📢ประชาสัมพันธ์คลินิคให้คำปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์


สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดให้คำปรึกษาคณาจารย์ในการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับเตรียมการจัดการเรียนการสอนในภาคการเรียนที่ 2/2563
-----------
กำหนดการกลุ่มย่อย ไม่เกิน 10 คนต่อรอบ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.

-------
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ training.bsru.acth
ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่สมัครเป็นลำดับที่ 1-10 ของแต่ละรอบเท่านั้น
-------
#การเข้าร่วมอบรม
นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook และ SmartPhone หรือTablet ที่ต้องการใช้งานมาด้วย
สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการอบรม
ถ้าท่านต้องการสละสิทธิ์โปรดแจ้งล่วงหน้า 1 วัน
--------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 02-473-7000 ต่อ 1722/1723
Line ID : @ccbsru
--------

ทุกหลักสูตรที่เปิดอบรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://training.bsru.ac.th เพื่อรับ ประกาศนียบัตร
หากผู้เข้าอบรมไม่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้
ทางสำนักคอมพิวเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบประกาศนียบัตรการอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ