ตารางการอบรมปีการศึกษา 2563


รหัส เรื่อง วันที่ เวลา สำหรับ (นักศึกษา/อาจารย)
1 คลินิคให้คำปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 15 มกราคม 2563 รอบที่ 2 15 ม.ค. 2564 14:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
2 คลินิคให้คำปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 15 มกราคม 2563 รอบที่ 1 15 ม.ค. 2564 10:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
3 คลินิคให้คำปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 14 มกราคม 2563 รอบที่ 2 14 ม.ค. 2564 14:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
4 คลินิคให้คำปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 14 มกราคม 2563 รอบที่ 1 14 ม.ค. 2564 10:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
5 การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน 11 ม.ค. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
6 การใช้งาน Microsoft Form สำหรับการสร้างแบบทดสอบ 12 ม.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
7 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป 7 ส.ค. 2563 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
8 เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอแบบอินโฟกราฟิกด้วย Microsoft PowerPoint 3 ก.ค. 2563 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
9 การใช้งานแอปพลิเคชัน TEAMS (ภาคปฏิบัติ) สำหรับการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ 29 พ.ค. 2563 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
10 การใช้งานโปรแกรม  Microsoft Forms สำหรับการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ 20 เม.ย. 2563 13:00 - 15:00 อาจารย์และบุคลากร
11 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ในการจัดการเรียนการสอน 13 เม.ย. 2563 14:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร