ตารางการอบรมปีการศึกษา 2563


รหัส เรื่อง วันที่ เวลา สำหรับ (นักศึกษา/อาจารย)
1 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป 7 ส.ค. 2563 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
2 เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอแบบอินโฟกราฟิกด้วย Microsoft PowerPoint 3 ก.ค. 2563 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
3 การใช้งานแอปพลิเคชัน TEAMS (ภาคปฏิบัติ) สำหรับการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ 29 พ.ค. 2563 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
4 การใช้งานโปรแกรม  Microsoft Forms สำหรับการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ 20 เม.ย. 2563 13:00 - 15:00 อาจารย์และบุคลากร
5 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ในการจัดการเรียนการสอน 13 เม.ย. 2563 14:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร