หน้าแรก |  สมัครอบรม | ตรวจสอบรายชื่อ | ตารางอบรม | รายละเอียดโครงการ   ติดต่อ-สอบถาม  
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
1. หลักการและเหตุผล
        ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ให้มีการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจาก “ระบบซี” ไปเป็น “ระบบแท่ง (Broadband)” ซึ่งกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับระบบการบริหารของบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีผลต่อ ความก้าวหน้า สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน ฯลฯ ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยได้มีการแบ่งประเภท (แท่ง) ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็น 4 ประเภท (แท่ง) ได้แก่

    1. ประเภททั่วไป
    2. ประเภทวิชาการ
    3. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
    4. ประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น

        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.) เห็นว่าการปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนดังกล่าว มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบใหม่ ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น ในการเข้าสู่ระบบใหม่ และเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านจากระบบซี เป็นระบบแท่งของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นไปได้อย่างถูกต้อง โดยได้เชิญวิทยากรจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นคณะวิทยากร


2. วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหลักการและกระบวนการต่างๆ ของระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งใหม่และการจัดประเภทและระดับตำแหน่งใหม่ ตลอดจนเส้นทางความก้าวหน้า
    3. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และมุมมองที่จำเป็นต่อระบบการบริหารงานบุคคลใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาการ บริหารงานบุคคลในปัจจุบัน และในอนาคต

3. เป้าหมาย

    1. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    2. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หัวหน้าสำนักงานปลัด
    3. ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากอง/หัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน
    4. บุคลากร/ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
    5. ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ

4. ระยะเวลา / สถานที่จัดอบรม
    รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    รุ่นที่ 2 วันที่ 11-13 กันยายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพ ถ.ราชวิถี กรุงเทพฯ
    รุ่นที่ 3 วันที่ 25-27 กันยายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพ ถ.ราชวิถี กรุงเทพฯ
    รุ่นที่ 4 วันที่ 16-18 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพ ถ.ราชวิถี กรุงเทพฯ
    รุ่นที่ 5 วันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมรอเยลพาวิลเลี่ยน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
    รุ่นที่ 6 วันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพ ถ.ราชวิถี กรุงเทพฯ
    รุ่นที่ 7 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพ ถ.ราชวิถี กรุงเทพฯ
    รุ่นที่ 8 วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพ ถ.ราชวิถี กรุงเทพฯ
    รุ่นที่ 9 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมบีพี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
    รุ่นที่ 10 วันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
        ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หมวด 2 ข้อ 28(1) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งวางข้อกำหนดไว้ว่า “กรณีที่หน่วยงานของรัฐจัดอบรม และจัดในเรื่องที่ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนเอง เจ้าหน้าที่ของ อปท. ซึ่งเข้าร่วมอบรม ก็ให้สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามที่ผู้จัดเรียกเก็บ” มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีหน้าที่หนึ่งในการให้ บริการความรู้ทางวิชาการ อปท. จึงสามารถ เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน
ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (หลักสูตร 3 วัน) เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือคู่มือ เอกสาร กระเป๋าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนและค่าเดินทางของวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม และค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ฯลฯ
สำหรับค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม


6. รูปแบบการจัดอบรม / วิทยากร
        ใช้การอภิปราย สาธิต ฝึกปฏิบัติ สัมมนา และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และอาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิทยากรจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้รับผิดชอบงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง)


7. การรับสมัคร

    7.1 ผู้สนใจสามารถสมัคร ได้ที่ http://bsru.ac.th หรือ http://training.bsru.ac.th
    7.2 สามารถดาวน์โหลด (พิมพ์) ใบแจ้งการลงทะเบียนอบรมเพื่อชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ทุกสาขา) และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ทุกสาขา)
    7.3 ผู้สมัครที่ชำระค่าลงทะเบียนอบรมเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมได้ในวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
    7.4 การชำระค่าลงทะเบียนอบรมต้องชำระก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ของการอบรมทุกรุ่น (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ชำระค่าลงทะเบียนอบรมเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ก่อน)

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    8.1 ผู้เขียนอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการต่างๆ ของระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
    8.2 เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
    8.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับสายงาน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่และการจัดประเภทและระดับตำแหน่งใหม่ เส้นทางความก้าวหน้า และสามารถจัดข้าราชการและพนักงาน ส่วนท้องถิ่นเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งใหม่ได้อย่างถูกต้อง
    8.4 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในข้อดีและความแตกต่างของระบบจำแนกตำแหน่งปัจจุบัน (ระบบซี) และระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
    8.5 ผู้เข้ารับการอบรมมีวิสัยทัศน์และมุมมองต่อระบบการบริหารงานบุคคลใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างถูกต้อง และเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญในระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
    8.6 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ตลอดจนข้อคิดเห็น และแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน และในอนาคต

9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.)

ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

     » นางสาวสาครรัตน์ เถาะรอด  
         เลขานุการ 
         มือถือ 086-888-5919

     » ผศ.ดร.วิเชียร อิทรสมพันธ์ 
         ผู้ช่วยอธิการบดี
         มือถือ 088-089-3033

    »รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ
         รองอธิการบดี
          มือถือ 089-125-8379**************************