📢📢สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรม

📍

การเรียนรู้และใช้งานสื่อการเรียนการสอนแบบ AR-VR บนแพลตฟอร์ม EON-XR (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)

วันที่อบรม 23 มกราคม 2566 โดย มีสองรอบ

⌛️รุ่นที่ 1 เวลา 8.30 น. - 12.00 น.

⌛️รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM

Meeting ID : 989 7083 6407

Passcode : 111222

📍 ลงทะเบียนอบรมได้ที่เว็บไซต์ Training
###---------------------------------------------------------------------------------------------###📢📢โครงการพัฒนาสมรรถนะการให้บริการและระบบบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี

📍 กิจกรรม : เครียด เศร้า จัดการได้ กายใจเป็นสุข สนุกกับการทำงาน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Training

เปิดรับเข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัด 100 ท่าน###---------------------------------------------------------------------------------------------###📢📢สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

📍 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Office Automation

วันที่อบรม 19-22 และ 28 ธันวาคม 2565 อบรมออนไลน์ผ่าน Training

การอบรมจะแบ่งหน่วยงานเพื่อเข้าอบรมตามวันและเวลา สามารถตรวจสอบได้จากตารางการอบรมด้านล่าง###---------------------------------------------------------------------------------------------###

📢📢สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

📍 หลักสูตร "Microsoft Power BI (ฉบับพื้นฐาน)" หลักสูตร 6 ชั่วโมง

วันที่อบรม 26 สิงหาคม 2565 อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

สำหรับนักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://link.bsru.ac.th/gna

♦️หัวข้อการอบรม

⌛️9.00-12.00 น.
 -New Generation of BI
 -Quick Start to Power BI
 -แนะนำการใช้งาน Power BI Desktop และ Service สำหรับคลาวด์
 -การเชื่อมต่อกับข้อมูล
 -จัดการกับความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship)
 -การใช้เครื่องมือในการสร้างกราฟและวิเคราะห์ข้อมูล
 -การทำ Data Transformation เบื้องต้น
 -การสร้าง Data Model และสร้างการคำนวณ
 -สร้างกราฟได้อย่างมืออาชีพด้วย Power BI
⌛️13:00 - 16.30 น.
 -สร้าง Dashboard ผ่านตัวนาเสนอ (Visualization) Visualization)
 -สร้าง Dashboard แบบมีหลายระดับ และการแสดงผล
 -การแชร์รายงานบน Power BI Service
 -การสร้าง Layout สำหรับดูผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เข้าอบรมทำการติดตั้ง Power BI Desktop ให้เรียบร้อยก่อนการอบรม

สามารถเข้าไป Download Program PowerBI Desktop ได้ที่ https://bit.ly/desktop-powerbi###---------------------------------------------------------------------------------------------###

📢📢ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ📢📢

📍 โครงการ "ติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง"

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2565 : เวลา 9.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 หรือผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application
###---------------------------------------------------------------------------------------------###

🔶🔶ข่าวดี!!! ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพัฒนาทักษะดิจิทัล

📍ภายใต้หลักสูตร ""ความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล" (Digital Literacy)"

✍️🖲พร้อมรับสิทธิ์การทดสอบรับรองทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบมาตรฐานสากล (IC3 GS6 Level6)

✔️วันที่อบรมและสอบ : 27 กรกฎาคม 2565

เวลา : 8.30 - 15.00 น.
สอบเวลา : 15.30 -16.30 น.

✔️สถานที่อบรม

  -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055 อาคาร 10 ชั้น 5 (BSRU) (สำหรับผู้ที่สามารถสอบได้ในวันเดียวกับการอบรม)
  -สำหรับผู้อบรมและจองสิทธิ์การสอบ สามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และติดต่อขอรับสิทธิ์การสอบภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

✔️หัวข้อการสอบ

 -เทคโนโลยีระดับพื้นฐาน (Technology Basics)
 -พลเมืองดิจิทัล / บุคลลที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Citizenship)
 -การจัดการสารสนเทศ (Information Management)
 -การสร้าสรรค์เนื้อหา (Content Creation)
 -การสื่อสาร (Communication)
 -กลยุทธ์ความร่วมมือ (Collaboration)
 -ระบบความมั่นคงและปลอดภัย (Safety and Security)
---
สอบผ่าน ได้รับวุฒิบัตรรับรองจาก Certiport และมีโอกาสเข้ารับการทดสอบใน Level 2 ต่อไป
###---------------------------------------------------------------------------------------------###
ทุกหลักสูตรที่เปิดอบรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://training.bsru.ac.th เพื่อรับ ประกาศนียบัตร หากผู้เข้าอบรมไม่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ทางสำนักคอมพิวเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบประกาศนียบัตรการอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ