ขอเรียนเชิญ อาจารย์และบุคลากร ผู้ที่สนใจสมัครเป็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (คณะกรรมการสมทบ)


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”


อบรมในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Application ZOOM
วิทยากร รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
###---------------------------------------------------------------------------------------------###


อบรมหลักสูตร Master Trainer บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการสร้างชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน


วันที่ 13 และ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-16.30 น.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2565
###---------------------------------------------------------------------------------------------###
ทุกหลักสูตรที่เปิดอบรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://training.bsru.ac.th เพื่อรับ ประกาศนียบัตร หากผู้เข้าอบรมไม่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ทางสำนักคอมพิวเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบประกาศนียบัตรการอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ