📢📢ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ📢📢

📍 โครงการ "ติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง"

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2565 : เวลา 9.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 หรือผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application
###---------------------------------------------------------------------------------------------###

🔶🔶ข่าวดี!!! ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพัฒนาทักษะดิจิทัล

📍ภายใต้หลักสูตร ""ความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล" (Digital Literacy)"

✍️🖲พร้อมรับสิทธิ์การทดสอบรับรองทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบมาตรฐานสากล (IC3 GS6 Level6)

✔️วันที่อบรมและสอบ : 27 กรกฎาคม 2565

เวลา : 8.30 - 15.00 น.
สอบเวลา : 15.30 -16.30 น.

✔️สถานที่อบรม

  -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055 อาคาร 10 ชั้น 5 (BSRU) (สำหรับผู้ที่สามารถสอบได้ในวันเดียวกับการอบรม)
  -สำหรับผู้อบรมและจองสิทธิ์การสอบ สามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และติดต่อขอรับสิทธิ์การสอบภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

✔️หัวข้อการสอบ

 -เทคโนโลยีระดับพื้นฐาน (Technology Basics)
 -พลเมืองดิจิทัล / บุคลลที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Citizenship)
 -การจัดการสารสนเทศ (Information Management)
 -การสร้าสรรค์เนื้อหา (Content Creation)
 -การสื่อสาร (Communication)
 -กลยุทธ์ความร่วมมือ (Collaboration)
 -ระบบความมั่นคงและปลอดภัย (Safety and Security)
---
สอบผ่าน ได้รับวุฒิบัตรรับรองจาก Certiport และมีโอกาสเข้ารับการทดสอบใน Level 2 ต่อไป
###---------------------------------------------------------------------------------------------###
ทุกหลักสูตรที่เปิดอบรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://training.bsru.ac.th เพื่อรับ ประกาศนียบัตร หากผู้เข้าอบรมไม่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ทางสำนักคอมพิวเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบประกาศนียบัตรการอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ