โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์: การพัฒนาและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการในยุคดิจิทัลผ่านระบบ Google Scholar


ระยะที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น.
วิทยากร: ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
วิทยากร: ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์###---------------------------------------------------------------------------------------------###

📣สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์ เพื่อรองรับการขับเคลื่อน SMART UNIVERSITY

-- เข้าร่วมอบรม
📍หลักสูตร "การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย Canva"
---
🕘วันที่อบรม 24 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00-16.30 น.
อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
---
📍หัวข้อการอบรม
-Canva คืออะไร
-หลักการออกแบบกราฟิก
-Workshop ออกแบบกราฟิกด้วย Canva
-หลักการออกแบบสื่อนำเสนอ
-Workshop ออกแบบสื่อเพื่อนำเสนอ
-การเผยแพร่ผลงานและลิขสิทธิ์
----
📍บรรยายโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์
--- 📍สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ training.bsru.ac.th
ตั้งแต่วันนี้ - 23 พฤษภาคม 2565
---###---------------------------------------------------------------------------------------------###

📣 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชา ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ( GE 05201) (รายวิชาบังคับ) หรือผู้สนใจ (เฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

▶️เข้าร่วมการอบรม
▶️หลักสูตร การออกข้อสอบผ่านระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)
---
🌐วันที่อบรม : 18 พฤษภาคม 2565
🕘เวลา : 8.30 -16.00 น.
สถานที่อบรม : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
---
📍 จำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่งเท่านั้น
---
สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสมัครได้
ตั้งแต่วันนี้ - 13 พ.ค. 2565
ผ่านเว็บไซต์ http://training.bsru.ac.th/###--------------------------------------------------------------------------------------------------###


ขอเชิญรับฟังการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development)


---
📍ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
🕘เวลา 8.30 - 12.00 น.
🌐โดยอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting
💻Meeting ID: 929 3402 7128
🔑Passcode: 052564
📍ลิงก์เข้าร่วม: https://link.bsru.ac.th/d6l
---

###---------------------------------------------------------------------------------------------###
ทุกหลักสูตรที่เปิดอบรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://training.bsru.ac.th เพื่อรับ ประกาศนียบัตร หากผู้เข้าอบรมไม่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ทางสำนักคอมพิวเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบประกาศนียบัตรการอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ