กิจกรรม : สมาธิเพื่อความสุขในการทำงาน

กิจกรรม : สมาธิเพื่อความสุขในการทำงาน
ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการให้บริการและระบบบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี

วันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐-๑๙.๓๐ น.
ณ ไดมอนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

**สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนลำดับที่ 1-50 ท่านแรก ลำดับที่ 51 เป็นต้นไปสำรองไว้ก่อน

กิจกรรมเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ

กิจกรรมเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ
ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567
เวลา 08.30 -16.30 น.

ออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ZOOM
Meeting ID: 947 9528 2724
Passcode: 086150

Happy Money Happy Retriement “แผนการเงินดี ชีวีมีสุข”

วันที่อบรม วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567
เวลา 8.30 -16.00 น.

  • หมายเหตุ : อบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 6

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/84932625888?pwd=BqbtVuQicedwO5ZPaddyqHT4zBVg4f.1

Meeting ID: 849 3262 5888
Passcode: 5zw9zA


โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเพื่อการมีสุขภาพแบบองค์รวมและการเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร

กิจกรรม Holistic Health Care การดูแลสุขภาพองค์รวมเพื่อความสุขและความสำเร็จ

วันที่อบรม วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 8.30 -16.30 น.

กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  • หมายเหตุ : อบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 6

การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และเกณฑ์ AUN-QA VERSION 4.0

  • หมายเหตุ : การประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM

Scroll to Top