การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และเกณฑ์ AUN-QA VERSION 4.0

  • หมายเหตุ : การประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM

Scroll to Top