รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

หัวข้อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
วันที่ / เวลา
27 มิ.ย. 2565   |   08:30 - 16:30

รหัส ชื่อ สังกัด ตำแหน่ง
1 ผศ.นเรศ นิภากรพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจและการเงินการลงทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 ผศ.สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 ผศ.ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 นายสาธิต ศิลารักษ์ คณะวิทยาการจัดการ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
5 ผศ.สุเมธ ใจเย็น คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์
7 อ.นภาพร เจียพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์
8 ผศ.ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9 ผศ.ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล วิทยาลัยการดนตรี / ภาควิชาดนตรีตะวันตก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10 รศ.พงศ์ หรดาล บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์
11 ดร.ธนภัทร์ ปานทองคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาจีน อาจารย์
12 ผศ.จาริวัฒณ์ ศิริอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13 ผศ.ดร.พัชรีภรณ์ บางเขียว คณะครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาชีพครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14 ผศ.ดร.กาญจนา สุทธิเนียม คณะครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาชีพครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 อ.กุสุมาศ ตันไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อาจารย์
16 รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด คณะครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาชีพครู รองศาสตราจารย์
17 ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 อ.ชารินันท์ แจงกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อาจารย์
19 รศ.ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รองศาสตราจารย์
20 ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
21 อ.นงค์ณภัส ปาแก้ว คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาพลศึกษา อาจารย์
22 Mr.Chito Moldogo Mataac คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) อาจารย์พิเศษ
23 นางขวัญจิตร สงวนโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการศึกษา
24 อ.พรรณพิชญา อัญชันภาติ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว อาจารย์
25 ผศ.สุพรรณิการ์ ชาคำรุณ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
26 อ.พิชญาภา อินทร์พรหม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อาจารย์
27 ผศ.ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาจุลชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
28 ผศ.ดร.กชกร ชิตท้วม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชานาฏยศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
29 ผศ.ดร.พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
30 ผศ.ดร.จริยาภรณ์ เจริญชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
31 รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน บัณฑิตวิทยาลัย / สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รองศาสตราจารย์
32 ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว บัณฑิตวิทยาลัย / สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัฒกรรม อาจารย์
33 นายพรชัย ก.ศรีสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม) อาจารย์ปฏิบัติการ
34 ผศ.เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
35 ผศ.ดร.ชลพร กองคำ คณะครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาชีพครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์
36 น.ส.ดาวประกาย สุขสี สำนักงานอธิการบดี / กองบริหารงานบุคคล นิติกร
37 ผศ.ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
38 ดร.พรรณา ศรสงคราม คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล อาจารย์
39 อ.เพ็ญวดี โรจน์เรืองนนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์
40 อ.อังสุมา แก้วคต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อาจารย์
41 ดร.อรพิมล กิตติธีรโสภณ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาพลศึกษา อาจารย์
42 ผศ.ณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
43 ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา อาจารย์
44 ผศ.ดร.ศุนิสา ทดลา คณะครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาชีพครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์
45 รศ.ดร.ศักดิ์คเรศ ประกอบผล คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รองศาสตราจารย์
46 ดร.อโนทัย แทนสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาชีพครู อาจารย์
47 ผศ.อนุวัฒน์ หัสดี คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
48 ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
49 ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
50 ผศ.วรุณรัตน์ คนซื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
51 น.ส.บังอร เหล่าปิ่นเพชร สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
52 อ.สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ อาจารย์
53 รศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิช วิทยาลัยการดนตรี / ภาควิชาดนตรีตะวันตก รองศาสตราจารย์
54 รศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ วิทยาลัยการดนตรี / ภาควิชาดนตรีไทย รองศาสตราจารย์
55 ผศ.อัมรินทร์ แรงเพ็ชร วิทยาลัยการดนตรี / ภาควิชาดนตรีไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
56 ผศ.ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
57 รศ.ดร.ปราณีต ม่วงนวล คณะครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาชีพครู รองศาสตราจารย์
58 น.ส.เพ็ญนภา พฤฒินิรันดร สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
59 ผศ.ดร.วาปี คงอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60 ผศ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
61 ผศ.สหภัส อินทรีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
62 ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
63 ผศ.ดร.อรุณวรรณ ชูสังกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
64 ผศ.กรองทอง หีบโคกสูง คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
65 นายกิตติภูมิ มีรักษา สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์