รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

หัวข้อ
หลักสูตร การเขียนโพสต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา” (รอบที่3)
วันที่ / เวลา
19 ก.ค. 2565   |   08:30 - 12:00

รหัส ชื่อ สังกัด ตำแหน่ง
1 อ.ณิชาภา แก้วประดับ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง อาจารย์
2 ผศ.ดร.ปัญญา สำราญหันต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 ดร.ณัฐกานต์ แก้วขำ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ อาจารย์
4 ผศ.ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 ผศ.พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 ผศ.ณัฏฐ์ เดชะปัญญา คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 อ.อารยา แสงมหาชัย คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล อาจารย์
8 อ.วรศิริ ผลเจริญ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว อาจารย์
9 อ.พิทักษ์พงษ์ คมพุดซา คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล อาจารย์
10 น.ส.กมลพรรณ แก้วเกร็ด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
11 ผศ.ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์ วิทยาลัยการดนตรี / ภาควิชาดนตรีตะวันตก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
12 ผศ.ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์ วิทยาลัยการดนตรี / ภาควิชาดนตรีตะวันตก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13 ผศ.ฤดี กมลสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย(คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14 ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 อ.สไบทิพย์ คีมทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
16 อ.วรวรรณ ปิ่นรัตนากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (คบ. 5 ปี) อาจารย์
17 ผศ.พีรวัจน์ มีสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19 ผศ.สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
20 อ.ไซนิล สมบูรณ์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาภาพยนตร์ อาจารย์