รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

หัวข้อ
หลักสูตร "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง"
วันที่ / เวลา
31 ส.ค. 2565   |   09:00 - 17:00

รหัส ชื่อ สังกัด ตำแหน่ง
1 Mr.Chito Moldogo Mataac คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) อาจารย์พิเศษ
2 อ.วรวรรณ ปิ่นรัตนากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (คบ. 5 ปี) อาจารย์
3 ผศ.ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 รศ.ดร.ปราณีต ม่วงนวล คณะครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาชีพครู รองศาสตราจารย์
5 ผศ.สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์