รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

หัวข้อ
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงทุจริตในมหาวิทยาลัย
วันที่ / เวลา
13 ธ.ค. 2566   |   08:30 - 12:00

รหัส ชื่อ สังกัด ตำแหน่ง
1 น.ส.พัชรา ยอดบุญ สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 น.ส.ภาเกตุ เรือนสอน สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 น.ส.พิกุล ไชยชาติ สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง นักวิชาการพัสดุ
4 ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 นายชาตรี คนงานดี สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง นักวิชาการพัสดุ
6 ว่าที่ร.ต.พีรวุฒิ ไชยบุญทัน สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง นักวิชาการพัสดุ
7 น.ส.จริยา โคพะทา สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี
8 นายวิโรจน์ ชาญสถิตโกศล สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
9 นายยุทธนา ชื่นบานเย็น สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี
10 ดร.สุภัทรา โกษะโยธิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม) อาจารย์ปฏิบัติการ
11 นายสมควร อยู่ปากพลี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
12 ว่าที่ร.ต.หญิงอรวรรณ หงษ์ประชา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
13 น.ส.กรรณิการ์ กรงทอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
14 น.ส.อรุณวดี ดอกคำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
15 นางรัตนา สุวัชรชัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
16 นางรุ่งรัตน์ แพทย์วิชาธร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พนักงานธุรการ
17 น.ส.วราภรณ์ พุ่มรอด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
18 นางวรารักษ์ ศิริคุณาสกุลวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการพัสดุ
19 นายปรัชญา ศิลารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
20 น.ส.ศิริพัชรา นารี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
21 น.ส.กิรณา ถนอมสิทธิ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
22 น.ส.วารุณี หนูสมจิตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
23 น.ส.อารีวรรณ รวยดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
24 น.ส.ธฤดี เริงเกษตรกิจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
25 นายศุนัย วิลาสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการพัสดุ
26 น.ส.กาญจน์หทัย วันใส สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
27 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
28 น.ส.ณัฐศิริ พื้นพรม สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง นักวิชาการพัสดุ
29 น.ส.ศุภลักษณ์ หนันเปี่ยม สำนักงานอธิการบดี / กองกลาง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
30 น.ส.ศิริรัตน์ ขันอุดทา สำนักงานอธิการบดี / กองบริหารงานบุคคล บุคลากร
31 น.ส.บุษบง ชูเพียร สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ นักประชาสัมพันธ์
32 นายนิพัฒน์ นรพัลลภ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
33 นางมรกต นรพัลลภ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
34 น.ส.อภิญญา สุขโข สำนักงานอธิการบดี / กองบริหารงานบุคคล บุคลากร
35 นายฐาปนพงศ์ สุขพัฒนศรีกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
36 ผศ.วิชชุมา เตชะสิริวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
37 อ.ปรีดิอร เพ็ชรใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์
38 น.ส.กนกวรรณ สื่อดิลกวัฒนา สำนักงานอธิการบดี / กองนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
39 นางพิชยภัคร์ สิงจานุสงค์ สำนักงานอธิการบดี / กองนโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา
40 น.ส.ปรัญญรัตธ์ พิมพลดิษฐ์ สำนักงานอธิการบดี / กองนโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา
41 นายบุรินทร์ อรรถกรปัญญา คณะครุศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
42 น.ส.บุญญาดา ต้องเสรีกุล สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี
43 น.ส.จิตอุษา เจียมจิตร สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
44 ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
45 ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
46 ผศ.สุเมธ ใจเย็น คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
47 นายสุนทร ปาละพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา นักวิชาการศึกษา
48 นายกรภัทร์ งอกจันทึก สำนักกิจการนักศึกษา นักวิชาการศึกษา
49 ว่าที่ร.อ.บัญญัติ เสกนำโชค สำนักกิจการนักศึกษา นักวิชาการศึกษา
50 น.ส.ดวงใจ ภัทรศรีธนวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
51 นายกิตติ แก้วจำลอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
52 นายวีรพงษ์ แสนพัก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
53 น.ส.ศุภัทรษร พรนคร สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
54 ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
55 น.ส.สาครรัตน์ เถาะรอด สำนักงานอธิการบดี / กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
56 ผศ.ดร.วนิดา ชื่นชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาชีววิทยา/อุตสหกรรมชีวภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
57 นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
58 ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หน่วยตรวจสอบภายใน นักวิจัย
59 น.ส.บุญถึง สัมมาโภชน์ คณะวิทยาการจัดการ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
60 ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
61 น.ส.ชรัณยภัทร์ พุฒสุด หน่วยตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน
62 น.ส.รัตนา ศรีสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม) อาจารย์ปฏิบัติการ
63 ผศ.ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชานาฏยศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
64 รศ.ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รองศาสตราจารย์
65 นายธรรมศักดิ์ จลาสุภ สำนักคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
66 นางสุพิศ รุกขชาติ สำนักคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
67 ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเคมี/เคมีผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
68 ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเคมี/เคมีผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
69 ผศ.อังสุมา แก้วคต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
70 น.ส.พรสุดา เมืองมูล สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ นักประชาสัมพันธ์
71 นายศรชัยสิทธิ์ พูนพิน สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ นักประชาสัมพันธ์
72 ดร.พรรณา ศรสงคราม คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล อาจารย์
73 น.ส.จรัสมณี โอวุฒิธรรม คณะวิทยาการจัดการ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นักเอกสารสนเทศ
74 น.ส.ใยแพร วงษ์ทน สำนักงานอธิการบดี / กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
75 อ.ขวัญฤทัย สุนทรธรรมรัต คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์
76 ผศ.ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
77 ผศ.ณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
78 นายสุวิทย์ มุดทะเล สำนักงานอธิการบดี / กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม พนักงานธุรการ
79 น.ส.มานิต ฆ้องบ้านโข้ง คณะวิทยาการจัดการ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นักวิชาการพัสดุ
80 น.ส.สิณาภรณ์ จิตต์อุทัศน์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน นักวิเทศสัมพันธ์
81 น.ส.ธัญญารัตน์ จีนหลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
82 น.ส.สุภาพร แผ้วสะอาด สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
83 น.ส.ชมนภัส เพ็ญสว่าง คณะครุศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
84 น.ส.พรทิพย์ ไชยานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
85 น.ส.มาณวิกา ฉายแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการพัสดุ
86 อ.สุพัตรา ทรัพย์สินโอฬาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์
87 นายสินธ์ไชย ต้นสกุลชัยสันติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
88 ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
89 ผศ.นฏกร สิริมงคลกาล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
90 ผศ.จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน วิทยาลัยการดนตรี / ภาควิชาดนตรีตะวันตก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
91 นายพิสิษฐ์ แก้วสอดสี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
92 น.ส.นัสชนก รวยดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
93 น.ส.กุลพัชร พูนศรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
94 ดร.ธีราพร ปฏิเวธวิทูร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์
95 น.ส.ธนัญญา คนอยู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม) อาจารย์ปฏิบัติการ
96 น.ส.กันต์ฤทัย อิทธิสถิตกุลชัย สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ นักประชาสัมพันธ์
97 นายดำรง บุญชมศุภชัย บัณฑิตวิทยาลัย / สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
98 น.ส.ชื่นชีวิน พลายบัว สำนักกิจการนักศึกษา นักวิชาการศึกษา
99 น.ส.อัญชลี โพธยารมย์ สำนักกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
100 นายสรรเสริญ มิตรสมาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานห้องสมุด
101 น.ส.ณัฐวรรณ์ สุขทั่ว สำนักกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
102 นายเอกพงษ์ พร้าวไธสง สำนักกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
103 นายอดิศร เนียมแก้ว สำนักกิจการนักศึกษา นักวิชาการศึกษา
104 น.ส.กัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ หน่วยตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน
105 นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
106 นายรณกร เรี่ยวแรง สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
107 นายวุฒิชัย ชายทวีป สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
108 นายนพฤทธิ จันกลิ่น สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
109 นายณัฏฐพล จิรพัฒนากุล สำนักคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
110 น.ส.บังอร เหล่าปิ่นเพชร สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
111 นายสุรธวัช ปานกลาง สำนักกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
112 นายฐิติวัจน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์ สำนักกิจการนักศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
113 น.ส.นัทธี เฟื่องฟู สำนักกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
114 น.ส.อมรรัตน์ รัชตะทวีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม) อาจารย์ปฏิบัติการ
115 นางสุรีย์พร ปาละพันธ์ คณะครุศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ นักวิชาการศึกษา
116 นายประทีป ขันธวุธ สำนักคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
117 ผศ.ดร.วาปี คงอินทร์ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ 4 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
118 อ.รัตนา บุญอ่วม คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ อาจารย์
119 นายธีรนัย ฉิมพสุทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
120 นายจีรนัย แดงดี คณะวิทยาการจัดการ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
121 น.ส.สรัลรัตน์ รุ่งแสง บัณฑิตวิทยาลัย / สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา
122 นายฉัตรชัย สินจุ้ย สำนักงานอธิการบดี / กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
123 อ.รัชนก ปัญญาสุพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ อาจารย์
124 น.ส.อธิษฐาน ศรีลานุช สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน นักวิเทศสัมพันธ์
125 นายกิตติภูมิ มีรักษา สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์