รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

หัวข้อ
หลักจริยธรรมการวิจัยในวิจัยมนุษย์ (สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1)
วันที่ / เวลา
17 พ.ค. 2565   |   08:30 - 16:30

รหัส ชื่อ สังกัด ตำแหน่ง
1 ผศ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 นายวีรพงษ์ แสนพัก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4 ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 น.ส.อธิษฐาน ศรีลานุช สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน นักวิเทศสัมพันธ์
6 นางขวัญจิตร สงวนโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการศึกษา
7 น.ส.ศุภัทรษร พรนคร สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8 ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9 อ.สุดา ชูถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
10 ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11 อ.ชัชนันท์ อินเอี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน อาจารย์
12 น.ส.กาญจน์หทัย วันใส สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
13 รศ.ดร.ปราณีต ม่วงนวล คณะครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาชีพครู รองศาสตราจารย์
14 ผศ.ดร.พรทิพย์ เหลียวตระกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 อ.วิธวัฒน์ สุขสาเกษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย อาจารย์
16 น.ส.ณชารีญา ศรีหะรัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / โรงเรียนสาธิตฯ (ประถม) อาจารย์ปฏิบัติการ
17 รศ.พงศ์ หรดาล บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์
18 ผศ.จาริวัฒณ์ ศิริอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19 ผศ.ดร.ภาวนา กังเตีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
20 ดร.เกษม คงนิรันดรสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาชีววิทยา อาจารย์
21 อ.หทัยรัตน์ ธีระกาญจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส์ อาจารย์
22 อ.จาตุรงค์ สาระวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส์ อาจารย์
23 ดร.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส์ อาจารย์
24 ดร.สร้อยสุดา เลาะหมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส์ อาจารย์
25 อ.สันติภาพ สีเผือก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (คบ. 5 ปี) อาจารย์
26 อ.บุญญาพร บุญชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์
27 อ.วิชชุมา เตชะสิริวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์
28 ดร.ธีราพร ปฏิเวธวิทูร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์
29 อ.บุญหลง ศรีบัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อาจารย์
30 อ.เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อาจารย์
31 ผศ.ดร.นุกูล สาระวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
32 ดร.กุหลาบ สิทธิสวนจิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
33 ผศ.ดร.ธวัชชัย พงษ์สนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
34 น.ส.อัญญา อำไพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส์ อาจารย์พิเศษ
35 ผศ.นันทนัช วัฒนสุภิญโญ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
36 ดร.ทิพรักษ์ วงษาดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
37 อ.ปรีดิอร เพ็ชรใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์
38 น.ส.จุรีพร ศรีชุมแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม) อาจารย์ปฏิบัติการ
39 อ.สุพัตรา ทรัพย์สินโอฬาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์
40 ผศ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
41 อ.ธีร์วรา บวชชัยภูมิ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ อาจารย์
42 อ.ขวัญฤทัย สุนทรธรรมรัต คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์
43 อ.อาวุธ หงษ์ศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อาจารย์
44 ผศ.โยธิน พลประถม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
45 ผศ.ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
46 ดร.พรธิภา ไกรเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์
47 ผศ.ณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
48 น.ส.ฐิติมา ละอองฐิติรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม) อาจารย์ปฏิบัติการ
49 ดร.กิตติยา ศิลาวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) (คบ. 5 ปี) อาจารย์
50 ผศ.ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
51 อ.สุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา อาจารย์
52 อ.ชุติมา กาบแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน อาจารย์
53 ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์
54 ผศ.วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
55 อ.นภาพร เจียพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์
56 ผศ.วรุตม์ พลอยสวยงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
57 อ.เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์
58 อ.ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อาจารย์
59 ผศ.ดร.ชลพร กองคำ คณะครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาชีพครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60 อ.เพ็ญวดี โรจน์เรืองนนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์
61 ผศ.ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
62 อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
63 ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว บัณฑิตวิทยาลัย / สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัฒกรรม อาจารย์
64 ผศ.พีรวัจน์ มีสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
65 น.ส.ณัฐศิกา มูลวิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม) อาจารย์ปฏิบัติการ
66 อ.กุสุมาศ ตันไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อาจารย์
67 ผศ.รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
68 น.ส.อารีวรรณ รวยดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
69 นายธัญพิสิษฐ์ พันธ์ทองดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม) อาจารย์ปฏิบัติการ
70 ผศ.ดร.ชลีกาญจน์ จันทจำรัสรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
71 อ.จารุกิตติ์ ดิษสระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน อาจารย์
72 ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
73 อ.นทวีร์ ไชยจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อาจารย์
74 อ.ณิชาภา แก้วประดับ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน อาจารย์
75 ผศ.จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน วิทยาลัยการดนตรี / ภาควิชาดนตรีตะวันตก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
76 ผศ.อนุชัย ถนอมสินรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
77 ผศ.อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
78 ผศ.เชิดศิริ นิลผาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
79 นายสุนทร ปาละพันธ์ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา นักวิชาการศึกษา
80 ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
81 นางภัทราภรณ์ แตงสี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
82 น.ส.จุฑามาศ สุทธิแสน สำนักงานอธิการบดี / กองบริหารงานบุคคล บุคลากร
83 นางภัคสุภาส์ จิตโกศลวณิชย์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
84 น.ส.พึ่งพิศ ศรีนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
85 นายศุนัย วิลาสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการพัสดุ
86 นางยุพาวดี นุตะมาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม) อาจารย์ปฏิบัติการ
87 น.ส.ธัญลักษณ์ โกมาสถิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิชาการศึกษา
88 อ.ดิษยลักษณ์ อเดโช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ. 5 ปี) อาจารย์
89 นายบุรินทร์ อรรถกรปัญญา คณะครุศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
90 ผศ.ดร.อรุณวรรณ ชูสังกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
91 ผศ.นเรศ นิภากรพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
92 อ.พิทักษ์พงษ์ คมพุดซา คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์
93 น.ส.เพ็ญนภา พฤฒินิรันดร สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
94 น.ส.รัตนสุดา รักษากิจ บัณฑิตวิทยาลัย / สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
95 ผศ.พนัส ต้องการพานิช วิทยาลัยการดนตรี / ภาควิชาดนตรีตะวันตก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
96 น.ส.ศิริวรรณ เนียมสุวรรณ์ คณะครุศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
97 นายจีรนัย แดงดี คณะวิทยาการจัดการ / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
98 รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา รองศาสตราจารย์
99 ผศ.ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
100 ผศ.ดร.สุริวัลย์ สุธรรม คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาศิลปศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
101 นายมนัญชยา ประทุม สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
102 นายวีระยุทธ กุลศักดิ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
103 รศ.ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว รองศาสตราจารย์
104 น.ส.นภาพร ทับเอี่ยม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
105 น.ส.กัณจฐาภรณ์ ทองพิลา สำนักงานอธิการบดี / งานเลขานุการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
106 นายชาตรี คนงานดี สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง นักวิชาการพัสดุ
107 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
108 น.ส.ภาเกตุ เรือนสอน สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
109 น.ส.กาญจนพรรณ ไทรทอง สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
110 น.ส.ชื่นชีวิน พลายบัว สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา นักวิชาการศึกษา
111 นางสุรีย์พร ปาละพันธ์ คณะครุศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ นักวิชาการศึกษา
112 น.ส.กัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ หน่วยตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน
113 น.ส.ภัฑรีภรณ์ วงภูธร สำนักงานอธิการบดี / กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
114 น.ส.พัชรา ยอดบุญ หน่วยตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน
115 ผศ.ดร.อาทิตยา สามณฑา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
116 ผศ.วชิรศักดิ์ เขียนวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
117 ดร.ชัยวรรณ์ สายเผ่าพันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม) อาจารย์ปฏิบัติการ
118 นางรุ่งรัตน์ แพทย์วิชาธร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พนักงานธุรการ
119 น.ส.กิรณา ถนอมสิทธิ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
120 นายพรชัย ก.ศรีสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม) อาจารย์ปฏิบัติการ
121 นายภักดี โตแดง สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
122 รศ.ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ. 5 ปี) รองศาสตราจารย์
123 อ.กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน อาจารย์
124 อ.ปุณยวัจน์ เปรมปรีดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ. 5 ปี) อาจารย์
125 อ.เกษสุดา บูรณศักดิ์สถิตย์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ อาจารย์
126 อ.สิรภพ เทพพิทักษ์ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจารย์
127 อ.เด่นชัย พันธุ์เกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี) อาจารย์
128 ผศ.ภาษิต ทินนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
129 ผศ.ดร.ปิยะ รนต์ละออง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
130 นางศศิกาญจน์ โสมาเกตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / โรงเรียนสาธิตฯ (ประถม) อาจารย์ปฏิบัติการ
131 น.ส.สาครรัตน์ เถาะรอด สำนักงานอธิการบดี / กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
132 นายอาณุภาพ สุขสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / โรงเรียนสาธิตฯ (ประถม) อาจารย์ปฏิบัติการ
133 ผศ.อภิญญา หนูมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
134 อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา อาจารย์
135 นายจักรชัย ตระกูลโอสถ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
136 อ.ชุมพล อินทร์มณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส์ อาจารย์
137 นางรัตนา สุวัชรชัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
138 น.ส.อรุณวดี ดอกคำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา