รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

หัวข้อ
การออกข้อสอบผ่านระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)
วันที่ / เวลา
18 พ.ค. 2565   |   08:30 - 16:30

รหัส ชื่อ สังกัด ตำแหน่ง
1 ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 ผศ.พีรวัจน์ มีสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 อ.นทวีร์ ไชยจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อาจารย์
6 นายภักดี โตแดง สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7 อ.เอก อุทานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์
8 ผศ.ดร.วิมล อุทานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9 อ.กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน อาจารย์
10 อ.สุดา ชูถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
11 อ.เกษสุดา บูรณศักดิ์สถิตย์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ อาจารย์
12 อ.สิรภพ เทพพิทักษ์ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจารย์
13 นายเดชอาคม คดเกี้ยว สำนักคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
14 อ.ปรวีณ์ โชติพิทยสุนนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ. 5 ปี) อาจารย์
15 นายนพฤทธิ จันกลิ่น สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
16 นายธรรมศักดิ์ จลาสุภ สำนักคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
17 นายจักรพงศ์ จิตรแก้ว สำนักคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
18 นางสุพิศ รุกขชาติ สำนักคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
19 นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
20 นายรณกร เรี่ยวแรง สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
21 นายวิชชา สุขรัตน์ สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
22 น.ส.บังอร เหล่าปิ่นเพชร สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
23 นายสาธิต ถนอมศักดิ์ สำนักคอมพิวเตอร์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
24 นายณัฏฐพล จิรพัฒนากุล สำนักคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
25 นายประทีป ขันธวุธ สำนักคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
26 นายพงศ์ศักดิ์ บำรุงจิตต์ สำนักคอมพิวเตอร์ ช่างซ่อมบำรุง
27 นายวุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น สำนักคอมพิวเตอร์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
28 ดร.สุรินทร์ ผลงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์