รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

หัวข้อ
การเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่าน Google Scholar รอบที่ 1
วันที่ / เวลา
31 พ.ค. 2565   |   10:00 - 12:00

รหัส ชื่อ สังกัด ตำแหน่ง
1 ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 ผศ.สุพรรณิการ์ ชาคำรุณ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 ผศ.อภิญญา นุชนารถ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 นายภักดี โตแดง สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6 ผศ.ดร.จริยาภรณ์ เจริญชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8 ดร.ระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา อาจารย์
9 ผศ.ดร.ชัชศรัณย์ จิตคงคา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10 ดร.สมบัติ สมศรีพลอย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์
11 อ.พรรณพิชญา อัญชันภาติ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์
12 อ.วาสิฏฐี สุวรรณพาณิชย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์
13 ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14 ผศ.ดร.อาทิตยา สามณฑา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 ผศ.สายสุนีย์ อุลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16 อ.อุษณิษา พลศิลป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก อาจารย์
17 ผศ.ดร.ปิยะ รนต์ละออง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 อ.กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน อาจารย์
19 อ.ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา อาจารย์
20 อ.ณิชาภา แก้วประดับ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน อาจารย์
21 ผศ.ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
22 ผศ.ดร.พัชรีภรณ์ บางเขียว คณะครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาชีพครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์
23 ดร.ชาลินี คุณาเทียน วิทยาลัยการดนตรี / ภาควิชาดนตรีตะวันตก อาจารย์
24 ผศ.ดร.พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
25 อ.เกษสุดา บูรณศักดิ์สถิตย์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ อาจารย์
26 น.ส.มาณวิกา ฉายแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการพัสดุ
27 น.ส.พรทิพย์ ไชยานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
28 ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
29 ผศ.วชิรศักดิ์ เขียนวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
30 ผศ.ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี บัณฑิตวิทยาลัย / สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
31 อ.สลิลดา มาลัยศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก อาจารย์
32 รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน รองศาสตราจารย์
33 ผศ.อนุชัย ถนอมสินรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
34 นายจักรชัย ตระกูลโอสถ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
35 นายบุรินทร์ อรรถกรปัญญา คณะครุศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
36 ผศ.สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
37 ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
38 รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา รองศาสตราจารย์
39 น.ส.อารีวรรณ รวยดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
40 ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
41 นางรุ่งรัตน์ แพทย์วิชาธร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พนักงานธุรการ
42 ผศ.พีรวัจน์ มีสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
43 อ.บดินทร์ มหาวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการบัญชี อาจารย์
44 ผศ.ดร.เพียรพิทย์ โรจนปุณยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศึกษา (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
45 ผศ.ปาริชาติ ปรีชากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
46 ผศ.ณัฏฐ์ เดชะปัญญา คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
47 ผศ.ฤดี กมลสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย(คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
48 ผศ.วรุณรัตน์ คนซื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
49 อ.อาวุธ หงษ์ศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อาจารย์
50 ดร.กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจารย์
51 อ.รัชนก ปัญญาสุพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ อาจารย์
52 ผศ.ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
53 น.ส.กาญจน์หทัย วันใส สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
54 อ.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ยะรา คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย อาจารย์
55 ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สุธรรมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
56 ผศ.ดร.ชลีกาญจน์ จันทจำรัสรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
57 อ.นราธร สายเส็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศึกษา (คบ. 5 ปี) อาจารย์
58 ผศ.ดร.สายฝน ทรงเสี่ยงไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
59 อ.ขวัญฤทัย สุนทรธรรมรัต คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์
60 ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
61 อ.ไพลิน มุนินทรวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาจีน อาจารย์
62 อ.ประจักษ์ บุญภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ อาจารย์
63 ผศ.ปภัสวลัญช์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
64 อ.เสสินา นิ่มสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชานิติศาสตร์ อาจารย์
65 ผศ.ปาริชาติ ม่วงศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
66 อ.รัตนา บุญอ่วม คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ อาจารย์
67 ผศ.ดร.ตุลยราศรี ประเทพ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
68 อ.สุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา อาจารย์
69 อ.พรเพ็ญ ตั้งเตรียมจิตมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
70 อ.สิทธิชัย แซ่ซ้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาจีน อาจารย์
71 น.ส.อารี แจ้งเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม) อาจารย์ปฏิบัติการ
72 ดร.ธนภัทร์ ปานทองคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาจีน อาจารย์
73 อ.รัตนา เทียมถนอม คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ อาจารย์
74 อ.เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน อาจารย์
75 ผศ.วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
76 ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
77 อ.ขวัญชนก จุลละนันทน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
78 ดร.นภัสพร นิยะวานนท์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ อาจารย์
79 น.ส.ภรณ์ทิพย์ สกุลชูชาติ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
80 น.ส.วรรณฤดี แสงมาศ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
81 อ.อนุชิต ขลุ่ยนาค คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการตลาด อาจารย์
82 อ.สิริชัย เอี่ยมสอาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์
83 ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
84 ผศ.นเรศ นิภากรพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
85 อ.ชุมพล อินทร์มณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส์ อาจารย์
86 ผศ.เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
87 ดร.สร้อยสุดา เลาะหมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส์ อาจารย์
88 ผศ.ยศวัจน์ ชีววรนนท์ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
89 ผศ.ดร.อุมาลี นามดวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
90 อ.พิเชฐ มีมะแม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อาจารย์
91 ผศ.กัลยา ธนาสินธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
92 ผศ.ดร.ธิดา อมร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
93 อ.วิชชุมา เตชะสิริวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์
94 อ.ปรีดิอร เพ็ชรใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์
95 น.ส.อัญญา อำไพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส์ อาจารย์พิเศษ
96 อ.นทวีร์ ไชยจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อาจารย์
97 ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน วิทยาลัยการดนตรี / ภาควิชาดนตรีตะวันตก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
98 ผศ.ดร.ธวัชชัย พงษ์สนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
99 ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
100 อ.เพียงฤทัย บุญประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม อาจารย์
101 ผศ.จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน วิทยาลัยการดนตรี / ภาควิชาดนตรีตะวันตก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
102 ดร.ฉมาธร กุยศรีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์ อาจารย์
103 อ.อนุสรา สุขบำเพิง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก อาจารย์