รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

หัวข้อ
การเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่าน Google Scholar รอบที่ 2
วันที่ / เวลา
31 พ.ค. 2565   |   14:00 - 16:00

รหัส ชื่อ สังกัด ตำแหน่ง
1 ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์
3 นายภักดี โตแดง สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4 อ.ศักดา เซะวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา อาจารย์
5 ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 อ.นภาพร เจียพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์
7 ผศ.ดร.สายฝน ทรงเสี่ยงไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8 อ.ณิชาภา แก้วประดับ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน อาจารย์
9 อ.ศิริกาญจนา ใบคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) อาจารย์
10 อ.มรกต ภู่ทอง คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการบัญชี อาจารย์
11 อ.สุดา ชูถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
12 ผศ.ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี บัณฑิตวิทยาลัย / สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13 อ.สันติภาพ สีเผือก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (คบ. 5 ปี) อาจารย์
14 ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 ผศ.นันทนัช วัฒนสุภิญโญ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16 ผศ.ปาริชาติ ปรีชากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
17 ผศ.ณัฏฐ์ เดชะปัญญา คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 ผศ.ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19 อ.อังสุมา แก้วคต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อาจารย์
20 น.ส.กาญจน์หทัย วันใส สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
21 อ.ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา อาจารย์
22 ผศ.ดร.ชลีกาญจน์ จันทจำรัสรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
23 ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
24 ผศ.อังค์วรา ศรศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
25 อ.อาทิตย์ อินธาระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศึกษา (คบ. 5 ปี) อาจารย์
26 ผศ.วรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
27 อ.ประจักษ์ บุญภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ อาจารย์
28 อ.เสสินา นิ่มสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชานิติศาสตร์ อาจารย์
29 นายอนุชา มาตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / โรงเรียนสาธิตฯ (ประถม) อาจารย์ปฏิบัติการ
30 อ.อาวุธ หงษ์ศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อาจารย์
31 ผศ.รัตนสุดา สุภดนัยสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
32 อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
33 ผศ.ดร.นุกูล สาระวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
34 ผศ.ดร.ธิดา อมร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
35 อ.นทวีร์ ไชยจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อาจารย์
36 ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน วิทยาลัยการดนตรี / ภาควิชาดนตรีตะวันตก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
37 อ.สุพรรษา ยศแสง คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ อาจารย์
38 อ.หทัยรัตน์ ธีระกาญจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส์ อาจารย์
39 รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน บัณฑิตวิทยาลัย / สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รองศาสตราจารย์
40 ผศ.ณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
41 ผศ.จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน วิทยาลัยการดนตรี / ภาควิชาดนตรีตะวันตก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
42 ผศ.ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
43 อ.ขวัญฤทัย สุนทรธรรมรัต คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์
44 อ.สุพัตรา ทรัพย์สินโอฬาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์