รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

หัวข้อ
การเขียนบล็อกเผยแพร่ผลงานผ่าน Medium Weblog รอบที่ 1
วันที่ / เวลา
2 มิ.ย. 2565   |   10:00 - 12:00

รหัส ชื่อ สังกัด ตำแหน่ง
1 ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์
3 อ.ณัฐพงศ์ รุจอมรชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
4 ผศ.สุพรรณิการ์ ชาคำรุณ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 ผศ.อภิญญา นุชนารถ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 นายภักดี โตแดง สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7 ผศ.ดร.จริยาภรณ์ เจริญชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8 อ.กมลวรรณ พารันนิตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาจีน อาจารย์
9 ดร.ระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา อาจารย์
10 ผศ.ดร.ชัชศรัณย์ จิตคงคา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11 ดร.สมบัติ สมศรีพลอย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์
12 อ.พรรณพิชญา อัญชันภาติ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์
13 อ.วาสิฏฐี สุวรรณพาณิชย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์
14 ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16 ผศ.ดร.อาทิตยา สามณฑา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
17 ผศ.สายสุนีย์ อุลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 ผศ.ดร.ปิยะ รนต์ละออง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19 อ.กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน อาจารย์
20 ผศ.ดร.พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
21 อ.ณิชาภา แก้วประดับ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน อาจารย์
22 ผศ.ดร.พัชรีภรณ์ บางเขียว คณะครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาชีพครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์
23 ดร.ชาลินี คุณาเทียน วิทยาลัยการดนตรี / ภาควิชาดนตรีตะวันตก อาจารย์
24 อ.สุดา ชูถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
25 ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
26 ผศ.วชิรศักดิ์ เขียนวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
27 อ.วรวรรณ ปิ่นรัตนากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (คบ. 5 ปี) อาจารย์
28 ผศ.ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี บัณฑิตวิทยาลัย / สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
29 อ.สลิลดา มาลัยศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก อาจารย์
30 ผศ.อนุชัย ถนอมสินรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
31 นายจักรชัย ตระกูลโอสถ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
32 ผศ.สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
33 ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
34 นายชาตรี คนงานดี สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง นักวิชาการพัสดุ
35 น.ส.อารีวรรณ รวยดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
36 นางรุ่งรัตน์ แพทย์วิชาธร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พนักงานธุรการ
37 อ.บดินทร์ มหาวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการบัญชี อาจารย์
38 ผศ.ดร.เพียรพิทย์ โรจนปุณยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศึกษา (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
39 ผศ.ปาริชาติ ปรีชากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
40 ผศ.ณัฏฐ์ เดชะปัญญา คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
41 ผศ.ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
42 ผศ.วรุณรัตน์ คนซื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
43 อ.อาวุธ หงษ์ศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อาจารย์
44 ผศ.ฤดี กมลสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย(คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
45 ดร.กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจารย์
46 อ.รัชนก ปัญญาสุพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ อาจารย์
47 ผศ.ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
48 น.ส.กาญจน์หทัย วันใส สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
49 อ.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ยะรา คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย อาจารย์
50 น.ส.เพ็ญนภา พฤฒินิรันดร สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
51 อ.ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา อาจารย์
52 ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
53 ผศ.อังค์วรา ศรศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
54 ผศ.ปภัสวลัญช์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
55 อ.เสสินา นิ่มสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชานิติศาสตร์ อาจารย์
56 ผศ.ปาริชาติ ม่วงศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
57 ผศ.จิรธัช เอื้อศิริวัฒนชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
58 อ.พรเพ็ญ ตั้งเตรียมจิตมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
59 อ.สิทธิชัย แซ่ซ้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาจีน อาจารย์
60 ดร.ธนภัทร์ ปานทองคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาจีน อาจารย์
61 อ.เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน อาจารย์
62 ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
63 อ.ขวัญชนก จุลละนันทน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
64 อ.อนุชิต ขลุ่ยนาค คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการตลาด อาจารย์
65 อ.สิริชัย เอี่ยมสอาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์
66 ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
67 ผศ.นเรศ นิภากรพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
68 อ.ชุมพล อินทร์มณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส์ อาจารย์
69 อ.ขวัญนภา วัจนรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
70 ผศ.กัลยา ธนาสินธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
71 อ.พิเชฐ มีมะแม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อาจารย์
72 ผศ.ยศวัจน์ ชีววรนนท์ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
73 ผศ.ดร.ธิดา อมร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
74 อ.วิชชุมา เตชะสิริวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์
75 อ.ปรีดิอร เพ็ชรใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์
76 อ.สุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา อาจารย์
77 อ.นทวีร์ ไชยจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อาจารย์
78 ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน วิทยาลัยการดนตรี / ภาควิชาดนตรีตะวันตก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
79 ผศ.ดร.ธวัชชัย พงษ์สนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
80 อ.เพียงฤทัย บุญประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม อาจารย์
81 ผศ.จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน วิทยาลัยการดนตรี / ภาควิชาดนตรีตะวันตก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
82 ผศ.ชนัญรักฒ์ สุวรรณวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
83 อ.ชุติมา กาบแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน อาจารย์
84 อ.ขวัญฤทัย สุนทรธรรมรัต คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์
85 ดร.ฉมาธร กุยศรีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์ อาจารย์
86 ผศ.พีรวัจน์ มีสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
87 อ.อนุสรา สุขบำเพิง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก อาจารย์