รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

หัวข้อ
การเขียนบล็อกเผยแพร่ผลงานผ่าน Medium Weblog รอบที่ 2
วันที่ / เวลา
2 มิ.ย. 2565   |   14:00 - 16:00

รหัส ชื่อ สังกัด ตำแหน่ง
1 นายภักดี โตแดง สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 อ.ศักดา เซะวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา อาจารย์
3 ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 อ.นภาพร เจียพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์
6 อ.อุษณิษา พลศิลป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก อาจารย์
7 อ.กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน อาจารย์
8 อ.ณิชาภา แก้วประดับ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน อาจารย์
9 อ.สิรภพ เทพพิทักษ์ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจารย์
10 ผศ.ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี บัณฑิตวิทยาลัย / สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11 รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน รองศาสตราจารย์
12 อ.สันติภาพ สีเผือก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (คบ. 5 ปี) อาจารย์
13 ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14 น.ส.อารีวรรณ รวยดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
15 ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16 ผศ.ปาริชาติ ปรีชากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
17 ผศ.ณัฏฐ์ เดชะปัญญา คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 ผศ.ฤดี กมลสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย(คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19 ผศ.ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
20 อ.อังสุมา แก้วคต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อาจารย์
21 น.ส.กาญจน์หทัย วันใส สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
22 อ.พรเพ็ญ ตั้งเตรียมจิตมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
23 ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
24 อ.อาทิตย์ อินธาระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศึกษา (คบ. 5 ปี) อาจารย์
25 อ.ประจักษ์ บุญภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ อาจารย์
26 ผศ.ดร.อัควิทย์ เรืองรอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
27 ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สุธรรมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
28 ดร.สร้อยสุดา เลาะหมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส์ อาจารย์
29 ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว บัณฑิตวิทยาลัย / สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัฒกรรม อาจารย์
30 อ.นทวีร์ ไชยจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อาจารย์
31 ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน วิทยาลัยการดนตรี / ภาควิชาดนตรีตะวันตก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
32 อ.สุพรรษา ยศแสง คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ อาจารย์
33 อ.สุพัตรา ทรัพย์สินโอฬาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์