ตารางการอบรมปีการศึกษา 2566


รหัส เรื่อง วันที่ เวลา สำหรับ (นักศึกษา/อาจารย์)
1 โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงทุจริตในมหาวิทยาลัย 2023-12-1313 ธ.ค. 2566 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล : การบริหารโครงการเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2023-11-2828 พ.ย. 2566 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล : การบริหารโครงการเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (อธิการบดี) 2023-11-2828 พ.ย. 2566 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
4  โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแนะแนวและให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 2023-11-033 พ.ย. 2566 13:00 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (BSRU ERP) 2023-09-2828 ก.ย. 2566 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
6  การยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์) 2023-09-1111 ก.ย. 2566 09:00 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง เทคนิคการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในดวงใจ 2023-09-1010 ก.ย. 2566 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
8  หลักสูตรที่ 4 "การนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา" 2023-08-3030 ส.ค. 2566 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
9  หลักสูตรที่ 2 "การใช้งาน OneDrive และ Microsoft Sharepoint เพื่อการทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์" 2023-08-2929 ส.ค. 2566 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
10  หลักสูตรที่ 3 "การใช้งาน Microsoft Word เพื่อจัดการเอกสารอย่างมืออาชีพ" 2023-08-2929 ส.ค. 2566 13:00 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
11  หลักสูตรที่ 1 "การทำ Data Analytics ด้วย PowerBI" 2023-08-2828 ส.ค. 2566 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
12  โครงการ สร้างเสริม สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สุขภาวะ กิจกรรม อบรมแกนนำนักสร้างสุข รุ่น 1 2023-08-2525 ส.ค. 2566 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
13  การใช้งานซอฟต์แวร์ Foxit PDF Editor สำหรับจัดการเอกสาร PDF และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 2023-08-2222 ส.ค. 2566 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
14  การใช้งานซอฟต์แวร์ Foxit PDF Editor สำหรับจัดการเอกสาร PDF และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 4 2023-08-2222 ส.ค. 2566 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
15 โครงการพัฒนาหลักสูตรเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในรูปแบบสหกิจศึกษา "เรื่อง แนวทางการเริ่มต้น CWIE และ EEC กับการศึกษาเชิงบูรณาการในอุตสาหกรรม" 2023-07-2424 ก.ค. 2566 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
16  การใช้งานระบบ e-Learning สำหรับผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ) 2023-07-1515 ก.ค. 2566 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
17  โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” และกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการสอนและการประเมินผล” 2023-07-1515 ก.ค. 2566 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
18 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับคณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรที่ 5 การใช้งานโปรแกรม Foxit PDF Editor Pro รุ่นที่ 1 2023-07-1414 ก.ค. 2566 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
19 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับคณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรที่ 5 การใช้งานโปรแกรม Foxit PDF Editor Pro รุ่นที่ 2 2023-07-1414 ก.ค. 2566 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รอบที่ 2 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี 2023-07-077 ก.ค. 2566 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
21 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับคณาจารย์และบุคลากร  หลักสูตรที่ 3 การใช้งาน Chat GPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 2023-07-066 ก.ค. 2566 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
22 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับคณาจารย์และบุคลากร  หลักสูตรที่ 4 การใช้งาน Chat GPT สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2023-07-066 ก.ค. 2566 13:00 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
23 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับคณาจารย์และบุคลากร  หลักสูตรที่ 1 แนะนำการใช้งาน Chat GPT 2023-07-055 ก.ค. 2566 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
24 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับคณาจารย์และบุคลากร  หลักสูตรที่ 2 การใช้งาน Chat GPT เพื่อการศึกษา 2023-07-055 ก.ค. 2566 13:00 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รอบที่ 1 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์ 2023-07-033 ก.ค. 2566 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
26 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมอาหารและโภชนาการกับการดูแลสุขภาพ 2023-06-2929 มิ.ย. 2566 08:30 - 15:00 อาจารย์และบุคลากร
27  การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑๐๕๕ 2023-06-066 มิ.ย. 2566 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 2023-05-2323 พ.ค. 2566 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
29  โครงการพัฒนาเครือข่ายจตุรภาคี และฐานข้อมูลท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) 2023-04-066 เม.ย. 2566 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
30  โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : กิจกรรมแนวทางจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์จากงานประจำ 2023-04-055 เม.ย. 2566 08:30 - 17:00 อาจารย์และบุคลากร
31  โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นวิทยากรและผู้นำเสนออย่างมืออาชีพ” 2023-04-055 เม.ย. 2566 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
32  การใช้งานระบบหนังสือราชการออนไลน์ eOffice รุ่นที่ 1 รอบ 9.00 - 12.00 น. 2023-03-2929 มี.ค. 2566 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
33  การใช้งานระบบหนังสือราชการออนไลน์ eOffice รุ่นที่ 2 รอบ 13.00 - 16.00 น. 2023-03-2929 มี.ค. 2566 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
34  หลักสูตรที่ 1 (3 ชั่วโมง) : การสร้างบทเรียน AR (augmented reality) และ VR (virtual reality) ด้วยแพลตฟอร์ม EON-XR รุ่นที่ 2 2023-03-088 มี.ค. 2566 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
35  หลักสูตรที่ 2 (3 ชั่วโมง) : การสร้างบทเรียนแบบ 360 และการใช้งาน Polycam Application รุ่นที่ 2 2023-03-088 มี.ค. 2566 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
36  หลักสูตรที่ 1 (3 ชั่วโมง) : การสร้างบทเรียน AR (augmented reality) และ VR (virtual reality) ด้วยแพลตฟอร์ม EON-XR รุ่นที่ 1 2023-03-077 มี.ค. 2566 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
37  หลักสูตรที่ 2 (3 ชั่วโมง) : การสร้างบทเรียนแบบ 360 และการใช้งาน Polycam Application รุ่นที่ 1 2023-03-077 มี.ค. 2566 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
38  อบรมการเขียนคอนเทรนด์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลัก SEO 2023-02-2525 ก.พ. 2566 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
39  โครงการพัฒนาสมรรถนะการให้บริการและระบบบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี 2023-02-1616 ก.พ. 2566 08:00 - 17:00 อาจารย์และบุคลากร
40  การเผยแพร่ผลงานและคอนเทนต์ผ่าน Google Scholar และ Medium Weblog รอบที่ 1 2023-02-1515 ก.พ. 2566 10:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
41  การเผยแพร่ผลงานและคอนเทนต์ผ่าน Google Scholar และ Medium Weblog รอบที่ 2 2023-02-1515 ก.พ. 2566 14:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
42  โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 2023-02-1111 ก.พ. 2566 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
43  การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามนโยบายสำคัญและเกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (AUN-QA) 2023-02-099 ก.พ. 2566 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
44  การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามนโยบายสำคัญและเกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (AUN-QA) 2023-02-099 ก.พ. 2566 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
45  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) วันที่ 27-29 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-01-2727 ม.ค. 2566 08:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
46  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) (อธิการบดี) 2023-01-2727 ม.ค. 2566 08:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
47  การเรียนรู้และใช้งานสื่อการเรียนการสอนแบบ AR-VR บนแพลตฟอร์ม EON-XR รุ่นที่1 2023-01-2323 ม.ค. 2566 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
48  การเรียนรู้และใช้งานสื่อการเรียนการสอนแบบ AR-VR บนแพลตฟอร์ม EON-XR รุ่นที่2 2023-01-2323 ม.ค. 2566 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
49  การบูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566 2023-01-1111 ม.ค. 2566 08:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
50  การอบรมการใช้งานระบบ e-Office Automation รอบที่ 8 (บ่าย) 2022-12-2828 ธ.ค. 2565 13:00 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
51  การอบรมการใช้งานระบบ e-Office Automation รอบที่ 7 (บ่าย) 2022-12-2222 ธ.ค. 2565 13:00 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
52  การอบรมการใช้งานระบบ e-Office Automation รอบที่ 5 (เช้า) 2022-12-2121 ธ.ค. 2565 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
53  การอบรมการใช้งานระบบ e-Office Automation รอบที่ 6 (บ่าย) 2022-12-2121 ธ.ค. 2565 13:00 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
54  การอบรมการใช้งานระบบ e-Office Automation รอบที่ 3 (เช้า) 2022-12-2020 ธ.ค. 2565 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
55  การอบรมการใช้งานระบบ e-Office Automation รอบที่ 4 (บ่าย) 2022-12-2020 ธ.ค. 2565 13:00 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
56  การอบรมการใช้งานระบบ e-Office Automation รอบที่ 1 (เช้า) 2022-12-1919 ธ.ค. 2565 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
57  การอบรมการใช้งานระบบ e-Office Automation รอบที่ 2 (บ่าย) 2022-12-1919 ธ.ค. 2565 13:00 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
58  การตรวจสอบและการควบคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์ 2022-12-088 ธ.ค. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
59  หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบ AR VR บนแพลตฟอร์ม EON-XR 2022-11-2323 พ.ย. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
60  การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ด้วยโปรแกรม CANVA รุ่นที่ 2 (ย้อนหลังสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน) 2022-11-2222 พ.ย. 2565 08:30 - 17:00 อาจารย์และบุคลากร
61  การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ด้วยโปรแกรม CANVA รุ่นที่ 1 2022-11-1515 พ.ย. 2565 08:30 - 17:00 อาจารย์และบุคลากร
62  หลักสูตร "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง" 2022-08-3131 ส.ค. 2565 09:00 - 17:00 อาจารย์และบุคลากร
63  หลักสูตร "Microsoft Power BI (ฉบับพื้นฐาน)" หลักสูตร 6 ชั่วโมง 2022-08-2626 ส.ค. 2565 08:30 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
64  หลักสูตร ""ความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล" (Digital Literacy)" (อบรมพร้อมสอบ) 2022-07-2727 ก.ค. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
65  หลักสูตร ""ความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล" (Digital Literacy)" (อบรมขอรับสิทธิ์) 2022-07-2727 ก.ค. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
66  หลักสูตร "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยเครื่องมือดิจิทัล" (รอบที่ 1) 2022-07-2525 ก.ค. 2565 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
67  หลักสูตร "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยเครื่องมือดิจิทัล" (รอบที่ 2) 2022-07-2525 ก.ค. 2565 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
68  หลักสูตร การเขียนโพสต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา” (รอบที่3) 2022-07-1919 ก.ค. 2565 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
69  หลักสูตร การเขียนโพสต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา” (รอบที่4) 2022-07-1919 ก.ค. 2565 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
70  หลักสูตร การเขียนโพสต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา” (รอบที่1) 2022-07-1818 ก.ค. 2565 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
71  หลักสูตร การเขียนโพสต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา” (รอบที่2) 2022-07-1818 ก.ค. 2565 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
72  หลักการ SEO เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย หัวข้อการอบรม : การวิเคราะห์คีย์เวิร์ดและการหา Backlink 2022-07-1616 ก.ค. 2565 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
73  หลักการ SEO เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย หัวข้อการอบรม : กลยุทธ์ในการทำ SEO ให้ถูกหลักและเป็นที่รักของ Google 2022-07-099 ก.ค. 2565 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
74  โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-07-033 ก.ค. 2565 08:30 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
75  รางวัลระดับดีเด่น ชุดบทเรียนสำเร็จรูปด้านการอ่านและเขียน 2022-07-033 ก.ค. 2565 08:30 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
76  รางวัลระดับดีมาก HIRUN FOOD APPLICATION 2022-07-033 ก.ค. 2565 08:30 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
77  รางวัลระดับดีมาก ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการแสดงดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ 2022-07-033 ก.ค. 2565 08:30 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
78  รางวัลระดับดี นวัตกรรมเครื่องคัดแยกขยะ 2022-07-033 ก.ค. 2565 08:30 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
79  รางวัลระดับดีเด่น หนังสือ เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC พร้อมแบบฝึก (ฉบับปรับพื้นแบบเร่งด่วน) 2022-07-033 ก.ค. 2565 08:30 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
80  รางวัลระดับดีมาก สืบสานศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์องค์ความรู้ สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 2022-07-033 ก.ค. 2565 08:30 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
81  รางวัลระดับดี อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การผลิตรายการและการเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ (Youth Professional Content Creator Camp รุ่นที่ ๑) 2022-07-033 ก.ค. 2565 08:30 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
82  รางวัลชมเชย การพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 2022-07-033 ก.ค. 2565 08:30 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
83  โครงการติดตามเผยแพร่และจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ (ผู้สนับสนุนส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 2022-07-033 ก.ค. 2565 08:30 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
84  โครงการติดตามเผยแพร่และจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ (ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 2022-07-033 ก.ค. 2565 08:30 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
85  โครงการติดตามเผยแพร่และจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ (ผู้สนับสนุนส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 2022-07-033 ก.ค. 2565 08:30 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
86  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 2022-06-2727 มิ.ย. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
87  การพัฒนาและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการในยุคดิจิทัลผ่านระบบ Google Scholar ระยะที่ 2 2022-06-1717 มิ.ย. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
88  อบรมหลักสูตร Master Trainer บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการสร้างชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 2022-06-1313 มิ.ย. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
89  การเขียนบล็อกเผยแพร่ผลงานผ่าน Medium Weblog รอบที่ 1 2022-06-022 มิ.ย. 2565 10:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
90  การเขียนบล็อกเผยแพร่ผลงานผ่าน Medium Weblog รอบที่ 2 2022-06-022 มิ.ย. 2565 14:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
91  การเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่าน Google Scholar รอบที่ 1 2022-05-3131 พ.ค. 2565 10:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
92  การเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่าน Google Scholar รอบที่ 2 2022-05-3131 พ.ค. 2565 14:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
93  โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี 2022-05-2626 พ.ค. 2565 08:00 - 18:00 อาจารย์และบุคลากร
94  การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย Canva 2022-05-2424 พ.ค. 2565 13:00 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
95  การพัฒนาและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการในยุคดิจิทัลผ่านระบบ Google Scholar ระยะที่ 1 2022-05-2424 พ.ค. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
96  แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development) 2022-05-2020 พ.ค. 2565 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
97  การออกข้อสอบผ่านระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) 2022-05-1818 พ.ค. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
98  หลักจริยธรรมการวิจัยในวิจัยมนุษย์ (สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1) 2022-05-1717 พ.ค. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
99  การสังเคราะห์ตัวบ่งชี้เพื่อทำแผนการจัดทำสำนักงานสีเขียว 2022-05-099 พ.ค. 2565 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
100  ** ทดสอบการออกใบประกาศ CertID 8 แยกย่อย** 2022-05-011 พ.ค. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
101  หลักจริยธรรมการวิจัยในวิจัยมนุษย์ (สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1) 2022-04-2929 เม.ย. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
102  การจัดการสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว 2022-04-2626 เม.ย. 2565 13:00 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
103  การประชุมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 2022-04-2323 เม.ย. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
104  วิธีการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานในสถานที่ทำงานและการจัดการขยะ 2022-04-1919 เม.ย. 2565 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
105  การจัดทำแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน 2022-04-088 เม.ย. 2565 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
106  อบรมหลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา(PDPA FOR EDUCATION) 2022-04-055 เม.ย. 2565 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
107  AUN-QA implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ 2022-03-044 มี.ค. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
108  การเขียนบล็อกเผยแพร่ผลงานผ่าน Medium Weblog รอบที่ 2 2022-02-2525 ก.พ. 2565 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
109  การเขียนบล็อกเผยแพร่ผลงานผ่าน Medium Weblog รอบที่ 1 2022-02-2121 ก.พ. 2565 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
110  การเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่าน Google Scholar รอบที่ 1 2022-02-1717 ก.พ. 2565 10:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
111  การเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่าน Google Scholar รอบที่ 2 2022-02-1717 ก.พ. 2565 14:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
112  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมการอบรมการเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2022-02-033 ก.พ. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
113  การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วย Canva (ฉบับจับมือทำ) และการเขียนเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย รอบที่3 2021-12-2828 ธ.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
114  การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วย Canva (ฉบับจับมือทำ) และการเขียนเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย รอบที่4 2021-12-2828 ธ.ค. 2564 12:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
115  การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วย Canva (ฉบับจับมือทำ) และการเขียนเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย รอบที่1 2021-12-2727 ธ.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
116  การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วย Canva (ฉบับจับมือทำ) และการเขียนเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย รอบที่2 2021-12-2727 ธ.ค. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
117  อบรมการเขียนข่าวและการเผยแพร่กิจกรรมของสาขาวิชาผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2021-09-1919 ก.ย. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
118  อบรมการเขียนข่าวและการเผยแพร่กิจกรรมของสาขาวิชาผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2021-09-1919 ก.ย. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
119  อบรมการเขียนข่าวและการเผยแพร่กิจกรรมของสาขาวิชาผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชา (คณะครุศาสตร์และวิทยาลัยการดนตรี) 2021-09-1818 ก.ย. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
120  อบรมการเขียนข่าวและการเผยแพร่กิจกรรมของสาขาวิชาผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชา (คณะวิศวกรรมศาสตร์ /คณะวิทยาการจัดการ) 2021-09-1818 ก.ย. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
121  การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning และการประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ 2021-08-2020 ส.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
122  หลักสูตรอบรม "เทคนิคการสอนออนไลน์ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน" 2021-08-1313 ส.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
123  หลักสูตรอบรมการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการสอนออนไลน์ 2021-08-099 ส.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
124  หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบด้วย form 2021-08-099 ส.ค. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
125  หลักสูตรอบรมการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป รอบที่ 1 2021-08-066 ส.ค. 2564 09:00 - 13:00 อาจารย์และบุคลากร
126  หลักสูตรอบรมการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป รอบที่ 2 2021-08-066 ส.ค. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
127  การใช้งาน Google scholar 2021-07-3030 ก.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
128  การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากร ในการนำเสนอสารสนเทศ ด้วย Google Data Studio (รุ่นที่1) 2021-07-3030 ก.ค. 2564 09:00 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
129  How to Speak English Like a Native Speaker (ทำอย่างไรถึงจะพูดภาษาอังกฤษอย่างเจ้าของภาษา) 2021-07-2929 ก.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
130  การใช้งาน Google scholar 2021-07-2929 ก.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
131  ภาษาจีน 4 : คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม , การซื้อของในร้านขายของชำหรือร้านสะดวกซื้อ , การซื้อเสื้อผ้า , การถามและการต่อรองราคา 2021-07-2727 ก.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
132  Present Like a Pro! (การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ) 2021-07-2323 ก.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
133  Material and English Textbook Development (การพัฒนาสื่อการสอนและหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ) 2021-07-2020 ก.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
134  ภาษาจีน 3 : การแสดงความรู้และอารมณ์ต่าง ๆ , ฤดูกาลและการบอกสภาพอากาศ , คำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียน , สำนวนภาษา/คำสั่งเบื้องต้นที่ใช้ในการสื่อสารในห้องเรียน 2021-07-2020 ก.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
135  ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน : English for Office Work 2021-07-1919 ก.ค. 2564 17:00 - 20:00 อาจารย์และบุคลากร
136  ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน : Language and Expression Used for Communicating with Clients 2021-07-1919 ก.ค. 2564 17:00 - 20:00 อาจารย์และบุคลากร
137  ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน : English for Meeting Arrangement 2021-07-1919 ก.ค. 2564 17:00 - 20:00 อาจารย์และบุคลากร
138  ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน : Language and Expressions Used in Writing Letter and Memos 2021-07-1919 ก.ค. 2564 17:00 - 20:00 อาจารย์และบุคลากร
139   การสร้างรายงานสรุปข้อมูลแบบ Visualization ด้วย Google Data Studio 2021-07-1616 ก.ค. 2564 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
140  Publishing in National and International Journals: The Key to Success (การตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ : กุญแจแห่งความสำเร็จ) 2021-07-1515 ก.ค. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
141  Writing a Research Article for Quantitative Analysis (การเขียนบทความวิจัยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ) 2021-07-1414 ก.ค. 2564 09:30 - 12:30 อาจารย์และบุคลากร
142  ภาษาจีน 2 การนับตัวเลข : วันทั้ง 7 และเดือนทั้ง 12 , การบอกวันเดือนปี , การบอกเวลา 2021-07-1313 ก.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
143  Writing a Research Article: Dealing with Qualitative Data (การเขียนบทความวิจัย : การจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพ) 2021-07-1212 ก.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
144  หัวข้อ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน) 2021-07-1111 ก.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
145  การใช้งาน Microsoft Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (พื้นฐาน) 2021-07-088 ก.ค. 2564 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
146  การใช้งาน Microsoft Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (ขั้นสูง) 2021-07-088 ก.ค. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
147  การใช้งาน OneDrive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน รอบที่ 1 2021-07-066 ก.ค. 2564 08:30 - 12:30 อาจารย์และบุคลากร
148  การใช้งาน OneDrive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน รอบที่ 2 2021-07-066 ก.ค. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
149  ภาษาจีน 1 การทักทาย : การสอบถามเรื่องสุขภาพ , การแนะนำตัวและแนะนำผู้อื่น , การขอบคุณ , การบอกลา 2021-07-066 ก.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
150  การถ่ายทอดการใช้งานระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเป็น SMART University "ระบบจองห้องประชุมออนไลน์และระบบสมัครฝึกอบรมออนไลน์" 2021-07-055 ก.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
151  การพัฒนาศักยภาพผู้สอนสู่การเป็นวิทยากรอบรมเตรียมความพร้อมวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (CEFR) 2021-07-011 ก.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
152  การถ่ายทอดการใช้งานระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเป็น SMART University "ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา" 2021-06-3030 มิ.ย. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
153  การใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลอาจารย์เพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2021-06-2929 มิ.ย. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
154  การใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลอาจารย์เพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ /คณะวิทยาการจัดการ 2021-06-2929 มิ.ย. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
155  การใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลอาจารย์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ครุศาสตร์และวิทยาลัยการดนตรี 2021-06-2828 มิ.ย. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
156  การใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลอาจารย์เพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2021-06-2828 มิ.ย. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
157  การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน "Microsoft Excel เพื่อการจัดการข้อมูล" ขั้นต้น 2021-05-1919 พ.ค. 2564 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
158  การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน "Microsoft Excel เพื่อการจัดการข้อมูล" ขั้นสูง 2021-05-1919 พ.ค. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
159  การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน "การสร้างสื่อนำเสนอด้วยเทคนิคอินโฟกราฟิก" กลุ่มที่ 1 2021-05-077 พ.ค. 2564 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
160  การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน "การสร้างสื่อนำเสนอด้วยเทคนิคอินโฟกราฟิก" กลุ่มที่ 2 2021-05-077 พ.ค. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
161  การเตรียมความพร้อมด้านกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสถาบันการศึกษา 2021-04-2020 เม.ย. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
162  โครงการอบรมออนไลน์การคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2021-01-2525 ม.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
163  คลินิคให้คำปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 15 มกราคม 2564 รอบที่ 1 2021-01-1515 ม.ค. 2564 10:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
164  คลินิคให้คำปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 15 มกราคม 2564 รอบที่ 2 2021-01-1515 ม.ค. 2564 14:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
165  คลินิคให้คำปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 14 มกราคม 2564 รอบที่ 1 2021-01-1414 ม.ค. 2564 10:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
166  คลินิคให้คำปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 14 มกราคม 2564 รอบที่ 2 2021-01-1414 ม.ค. 2564 14:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
167  การใช้งาน Microsoft Form สำหรับการสร้างแบบทดสอบ 2021-01-1212 ม.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
168  การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน 2021-01-1111 ม.ค. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
169  การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป 2021-01-1111 ม.ค. 2564 08:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
170  การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2020-12-022 ธ.ค. 2563 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
171  การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2020-12-011 ธ.ค. 2563 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
172  การบริหารข้อมูลอัจฉริยะบนคลาวด์ด้วย Google Studio สำหรับภาคการศึกษา 2020-09-1818 ก.ย. 2563 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
173  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป 2020-08-077 ส.ค. 2563 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
174  เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอแบบอินโฟกราฟิกด้วย Microsoft PowerPoint 2020-07-033 ก.ค. 2563 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
175  การใช้งานแอปพลิเคชัน TEAMS (ภาคปฏิบัติ) สำหรับการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ 2020-05-2929 พ.ค. 2563 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
176  การใช้งานโปรแกรม  Microsoft Forms สำหรับการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ 2020-04-2020 เม.ย. 2563 13:00 - 15:00 อาจารย์และบุคลากร
177  การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ในการจัดการเรียนการสอน 2020-04-1313 เม.ย. 2563 14:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
178  การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ "มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย" ครั้งที่ 3 1 ม.ค. 2513 - อาจารย์และบุคลากร
179  การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ "มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย" ครั้งที่ 3 1 ม.ค. 2513 - อาจารย์และบุคลากร
180  การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ "มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย" ครั้งที่ 3 1 ม.ค. 2513 - อาจารย์และบุคลากร
181  การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ "มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย" ครั้งที่ 3 1 ม.ค. 2513 - อาจารย์และบุคลากร
182  การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ "มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย" ครั้งที่ 3 1 ม.ค. 2513 - อาจารย์และบุคลากร
183  การประชุมวิชาการ The 2nd International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 1 ม.ค. 2513 - อาจารย์และบุคลากร
184  การแข่งขันรายการเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 1 ม.ค. 2513 - อาจารย์และบุคลากร
185  การจัดประกวดหนังสั้น CHIANGRAI SHORT FILM FESTIVAL 2022 1 ม.ค. 2513 - อาจารย์และบุคลากร