ตารางการอบรมปีการศึกษา 2563


รหัส เรื่อง วันที่ เวลา สำหรับ (นักศึกษา/อาจารย)
1 หลักสูตร "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง" 2022-08-3131 ส.ค. 2565 09:00 - 17:00 อาจารย์และบุคลากร
2 หลักสูตร ""ความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล" (Digital Literacy)" (อบรมพร้อมสอบ) 2022-07-2727 ก.ค. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
3 หลักสูตร ""ความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล" (Digital Literacy)" (อบรมขอรับสิทธิ์) 2022-07-2727 ก.ค. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
4 หลักสูตร "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยเครื่องมือดิจิทัล" (รอบที่ 1) 2022-07-2525 ก.ค. 2565 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
5 หลักสูตร "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยเครื่องมือดิจิทัล" (รอบที่ 2) 2022-07-2525 ก.ค. 2565 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
6 หลักสูตร การเขียนโพสต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา” (รอบที่3) 2022-07-1919 ก.ค. 2565 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
7 หลักสูตร การเขียนโพสต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา” (รอบที่4) 2022-07-1919 ก.ค. 2565 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
8 หลักสูตร การเขียนโพสต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา” (รอบที่1) 2022-07-1818 ก.ค. 2565 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
9 หลักสูตร การเขียนโพสต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา” (รอบที่2) 2022-07-1818 ก.ค. 2565 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
10 หลักการ SEO เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย หัวข้อการอบรม : การวิเคราะห์คีย์เวิร์ดและการหา Backlink 2022-07-1616 ก.ค. 2565 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
11 หลักการ SEO เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย หัวข้อการอบรม : กลยุทธ์ในการทำ SEO ให้ถูกหลักและเป็นที่รักของ Google 2022-07-099 ก.ค. 2565 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
12 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 2022-06-2727 มิ.ย. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
13 การพัฒนาและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการในยุคดิจิทัลผ่านระบบ Google Scholar ระยะที่ 2 2022-06-1717 มิ.ย. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
14 อบรมหลักสูตร Master Trainer บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการสร้างชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 2022-06-1313 มิ.ย. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
15 การเขียนบล็อกเผยแพร่ผลงานผ่าน Medium Weblog รอบที่ 1 2022-06-022 มิ.ย. 2565 10:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
16 การเขียนบล็อกเผยแพร่ผลงานผ่าน Medium Weblog รอบที่ 2 2022-06-022 มิ.ย. 2565 14:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
17 การเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่าน Google Scholar รอบที่ 1 2022-05-3131 พ.ค. 2565 10:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
18 การเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่าน Google Scholar รอบที่ 2 2022-05-3131 พ.ค. 2565 14:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
19 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี 2022-05-2626 พ.ค. 2565 08:00 - 18:00 อาจารย์และบุคลากร
20 การออกแบบสื่อนำเสนอด้วย Canva 2022-05-2424 พ.ค. 2565 13:00 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
21 การพัฒนาและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการในยุคดิจิทัลผ่านระบบ Google Scholar ระยะที่ 1 2022-05-2424 พ.ค. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
22 แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development) 2022-05-2020 พ.ค. 2565 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
23 การออกข้อสอบผ่านระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) 2022-05-1818 พ.ค. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
24 หลักจริยธรรมการวิจัยในวิจัยมนุษย์ (สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1) 2022-05-1717 พ.ค. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
25 การสังเคราะห์ตัวบ่งชี้เพื่อทำแผนการจัดทำสำนักงานสีเขียว 2022-05-099 พ.ค. 2565 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
26 ** ทดสอบการออกใบประกาศ CertID 8 แยกย่อย** 2022-05-011 พ.ค. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
27 หลักจริยธรรมการวิจัยในวิจัยมนุษย์ (สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1) 2022-04-2929 เม.ย. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
28 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว 2022-04-2626 เม.ย. 2565 13:00 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
29 การประชุมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 2022-04-2323 เม.ย. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
30 วิธีการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานในสถานที่ทำงานและการจัดการขยะ 2022-04-1919 เม.ย. 2565 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
31 การจัดทำแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน 2022-04-088 เม.ย. 2565 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
32 อบรมหลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา(PDPA FOR EDUCATION) 2022-04-055 เม.ย. 2565 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
33 AUN-QA implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ 2022-03-044 มี.ค. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
34 การเขียนบล็อกเผยแพร่ผลงานผ่าน Medium Weblog รอบที่ 2 2022-02-2525 ก.พ. 2565 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
35 การเขียนบล็อกเผยแพร่ผลงานผ่าน Medium Weblog รอบที่ 1 2022-02-2121 ก.พ. 2565 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
36 การเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่าน Google Scholar รอบที่ 1 2022-02-1717 ก.พ. 2565 10:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
37 การเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่าน Google Scholar รอบที่ 2 2022-02-1717 ก.พ. 2565 14:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
38 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมการอบรมการเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2022-02-033 ก.พ. 2565 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
39 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วย Canva (ฉบับจับมือทำ) และการเขียนเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย รอบที่3 2021-12-2828 ธ.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
40 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วย Canva (ฉบับจับมือทำ) และการเขียนเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย รอบที่4 2021-12-2828 ธ.ค. 2564 12:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
41 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วย Canva (ฉบับจับมือทำ) และการเขียนเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย รอบที่1 2021-12-2727 ธ.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
42 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วย Canva (ฉบับจับมือทำ) และการเขียนเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย รอบที่2 2021-12-2727 ธ.ค. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
43 อบรมการเขียนข่าวและการเผยแพร่กิจกรรมของสาขาวิชาผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2021-09-1919 ก.ย. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
44 อบรมการเขียนข่าวและการเผยแพร่กิจกรรมของสาขาวิชาผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2021-09-1919 ก.ย. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
45 อบรมการเขียนข่าวและการเผยแพร่กิจกรรมของสาขาวิชาผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชา (คณะครุศาสตร์และวิทยาลัยการดนตรี) 2021-09-1818 ก.ย. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
46 อบรมการเขียนข่าวและการเผยแพร่กิจกรรมของสาขาวิชาผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชา (คณะวิศวกรรมศาสตร์ /คณะวิทยาการจัดการ) 2021-09-1818 ก.ย. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
47 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning และการประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ 2021-08-2020 ส.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
48 หลักสูตรอบรม "เทคนิคการสอนออนไลน์ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน" 2021-08-1313 ส.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
49 หลักสูตรอบรมการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการสอนออนไลน์ 2021-08-099 ส.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
50 หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบด้วย form 2021-08-099 ส.ค. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
51 หลักสูตรอบรมการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป รอบที่ 1 2021-08-066 ส.ค. 2564 09:00 - 13:00 อาจารย์และบุคลากร
52 หลักสูตรอบรมการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป รอบที่ 2 2021-08-066 ส.ค. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
53 การใช้งาน Google scholar 2021-07-3030 ก.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
54 การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากร ในการนำเสนอสารสนเทศ ด้วย Google Data Studio (รุ่นที่1) 2021-07-3030 ก.ค. 2564 09:00 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
55 How to Speak English Like a Native Speaker (ทำอย่างไรถึงจะพูดภาษาอังกฤษอย่างเจ้าของภาษา) 2021-07-2929 ก.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
56 การใช้งาน Google scholar 2021-07-2929 ก.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
57 ภาษาจีน 4 : คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม , การซื้อของในร้านขายของชำหรือร้านสะดวกซื้อ , การซื้อเสื้อผ้า , การถามและการต่อรองราคา 2021-07-2727 ก.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
58 Present Like a Pro! (การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ) 2021-07-2323 ก.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
59 Material and English Textbook Development (การพัฒนาสื่อการสอนและหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ) 2021-07-2020 ก.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
60 ภาษาจีน 3 : การแสดงความรู้และอารมณ์ต่าง ๆ , ฤดูกาลและการบอกสภาพอากาศ , คำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียน , สำนวนภาษา/คำสั่งเบื้องต้นที่ใช้ในการสื่อสารในห้องเรียน 2021-07-2020 ก.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
61 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน : English for Office Work 2021-07-1919 ก.ค. 2564 17:00 - 20:00 อาจารย์และบุคลากร
62 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน : Language and Expression Used for Communicating with Clients 2021-07-1919 ก.ค. 2564 17:00 - 20:00 อาจารย์และบุคลากร
63 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน : English for Meeting Arrangement 2021-07-1919 ก.ค. 2564 17:00 - 20:00 อาจารย์และบุคลากร
64 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน : Language and Expressions Used in Writing Letter and Memos 2021-07-1919 ก.ค. 2564 17:00 - 20:00 อาจารย์และบุคลากร
65 การสร้างรายงานสรุปข้อมูลแบบ Visualization ด้วย Google Data Studio 2021-07-1616 ก.ค. 2564 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
66 Publishing in National and International Journals: The Key to Success (การตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ : กุญแจแห่งความสำเร็จ) 2021-07-1515 ก.ค. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
67 Writing a Research Article for Quantitative Analysis (การเขียนบทความวิจัยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ) 2021-07-1414 ก.ค. 2564 09:30 - 12:30 อาจารย์และบุคลากร
68 ภาษาจีน 2 การนับตัวเลข : วันทั้ง 7 และเดือนทั้ง 12 , การบอกวันเดือนปี , การบอกเวลา 2021-07-1313 ก.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
69 Writing a Research Article: Dealing with Qualitative Data (การเขียนบทความวิจัย : การจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพ) 2021-07-1212 ก.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
70 หัวข้อ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน) 2021-07-1111 ก.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
71 การใช้งาน Microsoft Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (พื้นฐาน) 2021-07-088 ก.ค. 2564 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
72 การใช้งาน Microsoft Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (ขั้นสูง) 2021-07-088 ก.ค. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
73 การใช้งาน OneDrive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน รอบที่ 1 2021-07-066 ก.ค. 2564 08:30 - 12:30 อาจารย์และบุคลากร
74 การใช้งาน OneDrive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน รอบที่ 2 2021-07-066 ก.ค. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
75 ภาษาจีน 1 การทักทาย : การสอบถามเรื่องสุขภาพ , การแนะนำตัวและแนะนำผู้อื่น , การขอบคุณ , การบอกลา 2021-07-066 ก.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
76 การถ่ายทอดการใช้งานระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเป็น SMART University "ระบบจองห้องประชุมออนไลน์และระบบสมัครฝึกอบรมออนไลน์" 2021-07-055 ก.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
77 การพัฒนาศักยภาพผู้สอนสู่การเป็นวิทยากรอบรมเตรียมความพร้อมวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (CEFR) 2021-07-011 ก.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
78 การถ่ายทอดการใช้งานระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเป็น SMART University "ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา" 2021-06-3030 มิ.ย. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
79 การใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลอาจารย์เพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2021-06-2929 มิ.ย. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
80 การใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลอาจารย์เพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ /คณะวิทยาการจัดการ 2021-06-2929 มิ.ย. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
81 การใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลอาจารย์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ครุศาสตร์และวิทยาลัยการดนตรี 2021-06-2828 มิ.ย. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
82 การใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลอาจารย์เพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2021-06-2828 มิ.ย. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
83 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน "Microsoft Excel เพื่อการจัดการข้อมูล" ขั้นต้น 2021-05-1919 พ.ค. 2564 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
84 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน "Microsoft Excel เพื่อการจัดการข้อมูล" ขั้นสูง 2021-05-1919 พ.ค. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
85 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน "การสร้างสื่อนำเสนอด้วยเทคนิคอินโฟกราฟิก" กลุ่มที่ 1 2021-05-077 พ.ค. 2564 08:30 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
86 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน "การสร้างสื่อนำเสนอด้วยเทคนิคอินโฟกราฟิก" กลุ่มที่ 2 2021-05-077 พ.ค. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
87 การเตรียมความพร้อมด้านกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสถาบันการศึกษา 2021-04-2020 เม.ย. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
88 โครงการอบรมออนไลน์การคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2021-01-2525 ม.ค. 2564 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
89 คลินิคให้คำปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 15 มกราคม 2564 รอบที่ 1 2021-01-1515 ม.ค. 2564 10:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
90 คลินิคให้คำปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 15 มกราคม 2564 รอบที่ 2 2021-01-1515 ม.ค. 2564 14:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
91 คลินิคให้คำปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 14 มกราคม 2564 รอบที่ 1 2021-01-1414 ม.ค. 2564 10:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
92 คลินิคให้คำปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 14 มกราคม 2564 รอบที่ 2 2021-01-1414 ม.ค. 2564 14:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
93 การใช้งาน Microsoft Form สำหรับการสร้างแบบทดสอบ 2021-01-1212 ม.ค. 2564 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
94 การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน 2021-01-1111 ม.ค. 2564 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
95 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป 2021-01-1111 ม.ค. 2564 08:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
96 การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2020-12-022 ธ.ค. 2563 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
97 การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2020-12-011 ธ.ค. 2563 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
98 การบริหารข้อมูลอัจฉริยะบนคลาวด์ด้วย Google Studio สำหรับภาคการศึกษา 2020-09-1818 ก.ย. 2563 09:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
99 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป 2020-08-077 ส.ค. 2563 08:30 - 16:30 อาจารย์และบุคลากร
100 เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอแบบอินโฟกราฟิกด้วย Microsoft PowerPoint 2020-07-033 ก.ค. 2563 09:00 - 12:00 อาจารย์และบุคลากร
101 การใช้งานแอปพลิเคชัน TEAMS (ภาคปฏิบัติ) สำหรับการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ 2020-05-2929 พ.ค. 2563 13:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
102 การใช้งานโปรแกรม  Microsoft Forms สำหรับการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ 2020-04-2020 เม.ย. 2563 13:00 - 15:00 อาจารย์และบุคลากร
103 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ในการจัดการเรียนการสอน 2020-04-1313 เม.ย. 2563 14:00 - 16:00 อาจารย์และบุคลากร
104 การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ "มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย" ครั้งที่ 3 1 ม.ค. 2513 - อาจารย์และบุคลากร
105 การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ "มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย" ครั้งที่ 3 1 ม.ค. 2513 - อาจารย์และบุคลากร
106 การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ "มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย" ครั้งที่ 3 1 ม.ค. 2513 - อาจารย์และบุคลากร
107 การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ "มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย" ครั้งที่ 3 1 ม.ค. 2513 - อาจารย์และบุคลากร
108 การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ "มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย" ครั้งที่ 3 1 ม.ค. 2513 - อาจารย์และบุคลากร
109 การประชุมวิชาการ The 2nd International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 1 ม.ค. 2513 - อาจารย์และบุคลากร
110 การแข่งขันรายการเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 1 ม.ค. 2513 - อาจารย์และบุคลากร
111 การจัดประกวดหนังสั้น CHIANGRAI SHORT FILM FESTIVAL 2022 1 ม.ค. 2513 - อาจารย์และบุคลากร