ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม

ลำดับ หัวเรื่อง  
1 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงทุจริตในมหาวิทยาลัย
วันที่ 13 ธ.ค. 2566, 08:30 - 12:00
ตรวจสอบรายชื่อ
2 การบริหารโครงการเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 28 พ.ย. 2566, 08:30 - 16:30
ตรวจสอบรายชื่อ