ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม

ลำดับ หัวเรื่อง  
1 รางวัลระดับดีมาก สืบสานศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์องค์ความรู้ สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
วันที่ 3 ก.ค. 2565, 08:30 - 16:00
ตรวจสอบรายชื่อ
2 โครงการติดตามเผยแพร่และจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ (ผู้สนับสนุนส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
วันที่ 3 ก.ค. 2565, 08:30 - 16:00
ตรวจสอบรายชื่อ