หัวข้ออบรมที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ หัวเรื่อง  
1 โครงการพัฒนาสมรรถนะการให้บริการและระบบบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ 16 ก.พ. 2566, 08:00 - 17:00
สมัคร
2 อบรมการเขียนคอนเทรนด์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลัก SEO
วันที่ 25 ก.พ. 2566, 08:30 - 16:30
สมัคร