หัวข้ออบรมที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ หัวเรื่อง  
1 โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงทุจริตในมหาวิทยาลัย
วันที่ 13 ธ.ค. 2566, 08:30 - 12:00
สมัคร