โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงทุจริตในมหาวิทยาลัย

  • หมายเหตุ : การประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM

     Meeting ID: 982 4949 9907
     Passcode: 369043