รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

หัวข้อ
หลักสูตร การเขียนโพสต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา” (รอบที่1)
วันที่ / เวลา
18 ก.ค. 2565   |   08:30 - 12:00

รหัส ชื่อ สังกัด ตำแหน่ง
1 อ.ณิชาภา แก้วประดับ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง อาจารย์
2 อ.กฤษฎา สังขมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ. 5 ปี) อาจารย์
3 อ.ดิษยลักษณ์ อเดโช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ. 5 ปี) อาจารย์
4 ดร.ธนภัทร์ ปานทองคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาจีน อาจารย์
5 น.ส.กติกา เปรมเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6 น.ส.จิรฐาทิพย์ วัฒนพานิช คณะครุศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ นักวิชาการศึกษา
7 นายภานุพันธุ์ วงศ์สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8 ดร.ณัฐกานต์ แก้วขำ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ อาจารย์
9 ผศ.นิธิวดี พะเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10 ผศ.อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11 น.ส.กมลพรรณ แก้วเกร็ด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
12 ผศ.เพ็ญแข รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13 ผศ.โยธิน พลประถม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14 ผศ.รัตนสุดา สุภดนัยสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 น.ส.เพ็ญนภา พฤฒินิรันดร สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
16 ดร.คัทลียา ฤกษ์พิไชย คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ อาจารย์
17 ผศ.ฤดี กมลสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย(คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 ผศ.วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาภาพยนตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19 ผศ.ดร.เกษม กมลชัยพิสิฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
20 ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
21 อ.กฤษฎา กาญจนวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย(คบ. 5 ปี) อาจารย์
22
23 น.ส.ปัญจรัตน์ พยุงศุขศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
24 ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
25 ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
26 น.ส.อุไร บุญพรม คณะครุศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
27 ผศ.ดร.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์