รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

หัวข้อ
หลักสูตร การเขียนโพสต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา” (รอบที่2)
วันที่ / เวลา
18 ก.ค. 2565   |   13:00 - 16:00

รหัส ชื่อ สังกัด ตำแหน่ง
1 อ.ณิชาภา แก้วประดับ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง อาจารย์
2 ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 อ.สุริยา อติวิทยาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์
4 ดร.ณัฐกานต์ แก้วขำ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ อาจารย์
5 อ.อังสุมา แก้วคต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์
6 อ.ชนพร พลดงนอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์
7 อ.ขวัญชนก จุลละนันทน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
8 ผศ.ฤดี กมลสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย(คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9 นายวีระยุทธ กุลศักดิ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10 ผศ.วรุณรัตน์ คนซื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11 ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
12 นายกัมพล จาตุพรธรรม วิทยาลัยการดนตรี / สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
13 รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา รองศาสตราจารย์
14 ดร.คัทลียา ฤกษ์พิไชย คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ อาจารย์
15 อ.พรเพ็ญ ตั้งเตรียมจิตมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
16 อ.สไบทิพย์ คีมทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
17 ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 ผศ.ดร.อาทิตยา สามณฑา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเคมี/เคมีผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์