รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

หัวข้อ
หลักสูตร การเขียนโพสต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา” (รอบที่4)
วันที่ / เวลา
19 ก.ค. 2565   |   13:00 - 16:00

รหัส ชื่อ สังกัด ตำแหน่ง
1 อ.ณิชาภา แก้วประดับ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง อาจารย์
2 ดร.ณัฐกานต์ แก้วขำ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ อาจารย์
3 อ.พิทักษ์พงษ์ คมพุดซา คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล อาจารย์
4 ผศ.ฤดี กมลสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย(คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 ผศ.ดร.ธวัชชัย พงษ์สนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 ดร.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส์ อาจารย์
8 อ.จาตุรงค์ สาระวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส์ อาจารย์
9 น.ส.ชมนภัส เพ็ญสว่าง คณะครุศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10 อ.นงค์ณภัส ปาแก้ว คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาพลศึกษา อาจารย์
11 อ.นฏกร สิริมงคลกาล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ อาจารย์
12 น.ส.อัญญา อำไพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส์ อาจารย์พิเศษ
13 ผศ.ดร.ปิยะ รนต์ละออง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14 อ.ประจักษ์ บุญภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ อาจารย์
15 อ.พีระพงษ์ ยืนยงชัยวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน อาจารย์
16 ดร.ธิดาธิป หารชุมพล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ อาจารย์
17 ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 อ.นทวีร์ ไชยจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) อาจารย์
19 อ.เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/วิทยาการข้อมูล อาจารย์
20 อ.กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน อาจารย์
21 อ.สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ อาจารย์
22 ผศ.ดร.ปัญญา สำราญหันต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
23 อ.กมลวรรณ ทองฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการบริการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์