รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

หัวข้อ
แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development)
วันที่ / เวลา
20 พ.ค. 2565   |   09:00 - 12:00

รหัส ชื่อ สังกัด ตำแหน่ง
1 นายบุรินทร์ อรรถกรปัญญา คณะครุศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 ผศ.ดร.เพียรพิทย์ โรจนปุณยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศึกษา (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 อ.อิศรา ยิ่งยวด คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง อาจารย์
4 อ.เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ อาจารย์
5 ผศ.ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี บัณฑิตวิทยาลัย / สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 น.ส.กัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ หน่วยตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน
7 นายนิพัฒน์ นรพัลลภ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8 ผศ.ดร.อาทิตยา สามณฑา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9 ดร.สมบัติ สมศรีพลอย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์
10 นายจักรชัย ตระกูลโอสถ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
11 ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
12 ผศ.ดร.วาปี คงอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13 อ.นราธร สายเส็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศึกษา (คบ. 5 ปี) อาจารย์
14 ผศ.ดร.จริยาภรณ์ เจริญชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 ดร.สิริกร โตสติ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา อาจารย์
16 น.ส.เครือวัลย์ ไกรเทพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ
17 นางภัทราภรณ์ แตงสี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
18 น.ส.นภาพร ทับเอี่ยม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
19 อ.รัตนา บุญอ่วม คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ อาจารย์
20 ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
21 ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
22 ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
23 นายวีระยุทธ กุลศักดิ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
24 ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบารมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
25 น.ส.จุฑามาศ สุทธิแสน สำนักงานอธิการบดี / กองบริหารงานบุคคล บุคลากร
26 อ.กรกช วนกรกุล คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ อาจารย์
27 นางรุ่งรัตน์ แพทย์วิชาธร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พนักงานธุรการ
28 ดร.ธนิดา สุจริตธรรม คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจารย์
29 ผศ.สหภัส อินทรีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
30 นายพรชัย ก.ศรีสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม) อาจารย์ปฏิบัติการ
31 ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
32 นายภักดี โตแดง สำนักคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
33 อ.ศักดา เซะวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา อาจารย์
34 ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
35 ดร.ระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา อาจารย์
36 รศ.ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ. 5 ปี) รองศาสตราจารย์
37 ผศ.ดร.ชัชศรัณย์ จิตคงคา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
38 อ.พรรณพิชญา อัญชันภาติ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการท่องเที่ยว อาจารย์
39 อ.รัตนา เทียมถนอม คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ อาจารย์
40 น.ส.กิรณา ถนอมสิทธิ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
41 ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
42 รศ.ดร.ปราณีต ม่วงนวล คณะครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาชีพครู รองศาสตราจารย์
43 อ.อุษณิษา พลศิลป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก อาจารย์
44 อ.ณิชาภา แก้วประดับ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน อาจารย์
45 ผศ.ดร.พัชรีภรณ์ บางเขียว คณะครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาชีพครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์
46 ดร.คัทลียา ฤกษ์พิไชย คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการตลาด อาจารย์
47 ดร.อโนทัย แทนสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาชีพครู อาจารย์
48 อ.มรกต ภู่ทอง คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการบัญชี อาจารย์
49 อ.สุดา ชูถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์
50 ผศ.ดร.สายฝน ทรงเสี่ยงไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
51 นายสมควร อยู่ปากพลี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
52 น.ส.กรรณิการ์ กรงทอง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
53 ว่าที่ร.ต.หญิงอรวรรณ หงษ์ประชา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
54 น.ส.พึ่งพิศ ศรีนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
55 นางมรกต นรพัลลภ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
56 นางรัตนา สุวัชรชัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
57 น.ส.อรุณวดี ดอกคำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
58 นางภัคสุภาส์ จิตโกศลวณิชย์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
59 น.ส.สาครรัตน์ เถาะรอด สำนักงานอธิการบดี / กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
60 ดร.นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ. 5 ปี) อาจารย์
61 รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน รองศาสตราจารย์
62 ผศ.ดร.ธวัชชัย พงษ์สนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
63 ผศ.อนุชัย ถนอมสินรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
64 น.ส.พัชรา ยอดบุญ หน่วยตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน
65 ผศ.ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
66 อ.สันติภาพ สีเผือก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (คบ. 5 ปี) อาจารย์
67 ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์
68 ผศ.สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
69 ผศ.นันทนัช วัฒนสุภิญโญ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
70 นายชาตรี คนงานดี สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง นักวิชาการพัสดุ
71 ผศ.ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
72 นายกิตติพงษ์ พื้นพรม สำนักงานอธิการบดี / กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
73 รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน บัณฑิตวิทยาลัย / สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รองศาสตราจารย์
74 รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา รองศาสตราจารย์
75 นายอภิชาติ สิงห์ชัย สำนักงานอธิการบดี / กองนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
76 ผศ.ดร.ชลีกาญจน์ จันทจำรัสรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
77 น.ส.อารีวรรณ รวยดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักวิชาการศึกษา
78 อ.บดินทร์ มหาวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการบัญชี อาจารย์
79 อ.จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง อาจารย์
80 ผศ.ดร.ธนภัทร จันทร์เจริญ บัณฑิตวิทยาลัย / สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
81 ผศ.ปาริชาติ ปรีชากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
82 ผศ.ณัฏฐ์ เดชะปัญญา คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
83 ผศ.ดร.ศุนิสา ทดลา คณะครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาชีพครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์
84 ผศ.ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
85 ผศ.ดร.อรุณวรรณ ชูสังกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
86 ผศ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
87 ผศ.วรุณรัตน์ คนซื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
88 ดร.วราภรณ์ ศรีอยุธย์ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาการประถมศึกษา อาจารย์
89 ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
90 อ.ประจักษ์ บุญภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ อาจารย์
91 อ.สุริยา อติวิทยาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร อาจารย์
92 อ.Edwin Pietersma สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาจารย์
93 ผศ.สายสุนีย์ อุลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
94 ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
95 อ.ปรวีณ์ โชติพิทยสุนนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ. 5 ปี) อาจารย์
96 ผศ.ฤดี กมลสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย(คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
97 รศ.ดร.ศักดิ์คเรศ ประกอบผล คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รองศาสตราจารย์
98 ดร.กนกกาญจน์ กาญจนรัตน์ คณะครุศาสตร์ / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจารย์
99 ผศ.ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
100 อ.นภาพร เจียพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์
101 น.ส.กัณจฐาภรณ์ ทองพิลา สำนักงานอธิการบดี / งานเลขานุการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
102 อ.รัชนก ปัญญาสุพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ อาจารย์
103 น.ส.ภัฑรีภรณ์ วงภูธร สำนักงานอธิการบดี / กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
104 ผศ.เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ. 5 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
105 อ.อังสุมา แก้วคต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อาจารย์
106 อ.ศราวุฒิ สมัญญา คณะครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาชีพครู อาจารย์
107 ดร.ปวิช ผลงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์
108 รศ.ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศึกษา (คบ. 5 ปี) รองศาสตราจารย์
109 นายฐิติวัจน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
110 นายสุนทร ปาละพันธ์ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา นักวิชาการศึกษา
111 นายกรภัทร์ งอกจันทึก สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา นักวิชาการศึกษา
112 นายอดิศร เนียมแก้ว สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา นักวิชาการศึกษา